Zaznacz stronę

Pomorskie Szlaki Kajakowe

07-07-2023 | Inwestycje i projekty w trakcie realizacji

 

Loga

Projekt pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Północy, Rzeka Reda – Gmina Miasto Reda” uzyskał dofinansowanie  w ramach Działania 8.04 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego (Osi Priorytetowej 8 Konwersja) Regionalnego Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Numer Umowy o dofinansowanie Projektu: 

RPPM.08.04.00-22-0014/18-00 ze zm. z dnia 27 listopada 2019 r.

Beneficjent :                                                                     Gmina Miasto Reda

Wartość projektu ogółem                                          195 806,14 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:                        161 935,31 zł

Wkład własny:                                                                33 870,83 zł

Okres realizacji Projektu:                                           31.03.2021 – 28.02.2023

Projekt dotyczy budowy 2 przystani w formie pływających pomostów cumowniczych dla kajaków,
tj. przewózki przy hodowli ryb na rzece Redzie w miejscowości Reda (wykonanie miejsc wyjmowania – ul. Kazimierska i wodowania kajaków – ul. Nowa, schodów terenowych, postawienie 2 znaków informacyjnych oraz wykonanie wiaty o średnicy 6 metrów przy istniejącej przystani kajakowej.

Projekt stanowi element większego Przedsięwzięcia Strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe” zdefiniowanego w RPS w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do osiągnięcia celu bezpośredniego, jakim jest wzrost potencjału turystycznego Gminy Miasta Reda ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wodnej.

Głównym celem projektu jest zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim
dla turystyki kajakowej.

Wskaźniki rezultatu:

  • Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 450 odwiedziny/rok

Niniejszy projekt stanowi istotny wkład w osiągnięcie założonych rezultatów zdefiniowanych
dla działania 8.4 RPO WP 2014-2020. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu bezpośredniego, jakim jest zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla turystyki kajakowej. Projekt przyczynia się do utworzenia zintegrowanego produktu turystycznego oraz do ukierunkowania ruchu turystycznego poprzez rozwój infrastruktury i spójne oznakowanie na obszarach cennych przyrodniczo zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Powyższe cele są skorelowane z głównym celem. Przedsięwzięcia Strategicznego Pomorskie Szlaki Kajakowe.

 

 

 

 

Skip to content