Zaznacz stronę

STYPENDIA SZKOLNE – POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM

16-08-2022 | Aktualności Oświatowe

Działając na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 1915 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXI/203/2016 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wychowanków i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Reda z poźn. zm., Burmistrz Miasta Redy informuje, iż w roku szkolnym 2022/2023 można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Wniosek składa rodzic ucznia (prawny opiekun), pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2022/2023.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2022/2023 można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Redzie oraz ze strony internetowej www.reda.pl.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie od dnia 1 września 2022 r. do dnia 15 września 2022 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Redzie.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (czyli za miesiąc sierpień 2022 r.). Obliczając kryterium dochodowe na osobę w rodzinie sumujemy przychody wszystkich członków rodziny (np. wynagrodzenie za pracę, renty i emerytury, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku, świadczenie pielęgnacyjne itp. oraz dochody z innych źródeł). Muszą to być dochody netto, czyli bez podatku oraz składek na ubezpieczenia.

Do dochodu nie wlicza się:

 • kwoty alimentów, które płaci członek rodziny ubiegającej się o wsparcie, innym osobom (spoza rodziny),
 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
 • zasiłku celowego,
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty,
 • wartości świadczenia w naturze,
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie z tytułu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego,
 • świadczenia wychowawczego 500 plus,
 • świadczenie pieniężne przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „świadczeniem pieniężnym”,
 • środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego,
 • zwrotu kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej,
 • rodzinnego kapitału opiekuńczego,
 • dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna,
 • kwotę dodatku energetycznego,
 • kwotę dodatku osłonowego.

Pobierz wniosek

Skip to content