Zaznacz stronę

STYPENDIA SZKOLNE – POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM

23-08-2021 | Aktualności, Aktualności Oświatowe

Działając na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U.
2020 r, poz. 1327 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXI/203/2016 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wychowanków i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Reda z poźn. zm., Burmistrz Miasta Redy informuje, iż w roku szkolnym 2021/2022 można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Wniosek składa rodzic ucznia (prawny opiekun), pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2021/2022.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2021/2022 można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Redzie oraz ze strony internetowej www.reda.pl.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 września 2021 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Redzie.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (czyli za miesiąc sierpień 2021 r.). Obliczając kryterium dochodowe na osobę w rodzinie sumujemy przychody wszystkich członków rodziny (np. wynagrodzenie za pracę, renty i emerytury, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku, świadczenie pielęgnacyjne itp. oraz dochody z innych źródeł). Muszą to być dochody netto, czyli bez podatku oraz składek na ubezpieczenia.

Do dochodu nie wlicza się:

  • kwoty alimentów, które płaci członek rodziny ubiegającej się o wsparcie, innym osobom (spoza rodziny),
  • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
  • zasiłku celowego,
  • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty,
  • świadczeń w naturze,
  • świadczeń przysługujących osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
  • świadczenia wychowawczego 500 plus.

Pobierz wniosek

Skip to content