Zaznacz stronę

Reda nagrodzona w Rankingu Gmin Województwa Pomorskiego

19-11-2021 | Aktualności

18 listopada ogłoszono wyniki Rankingu Gmin Województwa Pomorskiego, organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Ośrodek Regionalny w Gdańsku oraz Urząd Statystyczny w Gdańsku. W rankingu oceniano wszystkie gminy województwa pomorskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Gdańska, Gdyni, Słupska i Sopotu.

Gmina Miasto Reda otrzymała tytuł Lidera Powiatu Wejherowskiego.

Ideą Rankingu jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społecznego i gospodarczego oraz najlepszych praktyk przez nie stosowanych. Miejsce w Rankingu to syntetyczny wynik 16 wskaźników mierzących potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej. Badano takie zagadnienia, jak:

 • Średnioroczne dochody własne budżetów gmin,
 • Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin,
 • Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin,
 • Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną,
 • Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin,
 • Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym,
 • Średni wynik procentowy egzaminu ósmoklasisty,
 • Saldo migracji,
 • Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego,
 • Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
 • Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu,
 • Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej,
 • Przyrost naturalny,
 • Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
 • Wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3,
 • Udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin.

Ranking został przygotowany w oparciu o dane za rok 2020. W przypadku wskaźników uwzględniających perspektywę kilkuletnią dane obejmowały lata 2018–2020. Źródłem danych były zasoby statystyki publicznej oraz dane zewnętrzne pozyskane przez Urząd Statystyczny w Gdańsku (m.in. z Ministerstwa Finansów). Wszystkie prace o charakterze analityczno-statystycznym prowadził Urząd Statystyczny w Gdańsku – Partner Rankingu.

Podczas uroczystej Gali ogłoszenia wyników Rankingu uczestniczyli Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie Kazimierz Okrój oraz Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński, który z rąk Organizatorów odebrał symboliczną statuetkę.

Skip to content