Zaznacz stronę

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

30-04-2021 | Aktualności, Aktualności Oświatowe

W Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. na terenie  Gminy Miasto Reda.

Zadanie publiczne w zakresie organizacji wychowania przedszkolnego będzie polegać na prowadzeniu przez niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, na warunkach, o których mowa w art. 17 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,  wychowania przedszkolnego dla nie więcej niż  15 dzieci (urodzonych w 2017 r.), realizujących w roku szkolnym 2020/2021 wychowanie przedszkolne we wskazanym przez tut. organ przedszkolu niepublicznym, których rodzice/opiekunowie prawni złożyli w terminie wnioski o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022, oraz dla nie więcej niż 53 dzieci urodzonych w 2018 r. nieprzyjętych, w wyniku prowadzonej rekrutacji, do publicznych placówek wychowania przedszkolnego na rok szkolny  2021/2022.

Uprawnionymi do przystąpienia do konkursu są organy prowadzące niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miasto Reda, które zostały wpisane do ewidencji oświatowych placówek niepublicznych, prowadzonej przez Burmistrza.

Oferty należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Redzie lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu oferty do Urzędu) w terminie do dnia 20 maja 2021 r. do godziny 930.

Skip to content