Zaznacz stronę

OGŁOSZENIE WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIASTO REDA W ROKU 2021 Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

01-04-2021 | Aktualności, Aktualności Oświatowe, Programy profilaktyczne

Burmistrz Miasta Redy na podstawie art. 15 ust 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.) zaprasza do zgłaszania osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zwane dalej kandydatami, na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w roku 2021 z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, obejmujących następujące zadania:

  1. Wspierania działań na rzecz promocji zdrowia, a w szczególności w zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu oraz terapii rodzin z problemami alkoholowymi.
  2. Wspierania działań  na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez możliwość realizacji swoich pasji w zakresie kultury, sztuki, nauki i sportu jako alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego przez młodzież i dzieci z terenu miasta Redy.
  3. Wspierania działań na rzecz promocji zdrowia, a w szczególności przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Redy.
Skip to content