Zaznacz stronę

Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert dla organizacji pozarządowych

12-03-2021 | Aktualności, Aktualności Oświatowe, Programy profilaktyczne

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 oraz art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Redy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych, określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) na rok 2021.

Skip to content