Zaznacz stronę

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

12-02-2021 | Aktualności, Aktualności Oświatowe

Burmistrz Miasta Redy na podstawie art. 15 ust 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.) zaprasza do zgłaszania osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zwane dalej kandydatami, na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w roku 2021. Sfery zadań objęte konkursem:

  1. Ochrona i promocja zdrowia.                              
  2. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
  3. Wypoczynek dzieci i młodzieży.
  4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
  6. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  7. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
  8. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

Formularz zgłoszeniowy

Ogłoszenie ws. naboru kandydatów

Skip to content