Zaznacz stronę

ZGINIE CI PIES, SPOTKASZ DZIKI? – CO ROBIĆ?

19-06-2020 | Aktualności

ZGŁOSZENIA DOTYCZĄCE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH I GOSPODARSKICH

w sprawach:

  • bezdomnych zwierząt domowych i gospodarskich z terenu miasta Redy,
  • zdarzeń komunikacyjnych z udziałem zwierząt na terenie Miasta,
  • padłych zwierząt na terenach gminnych,

należy kontaktować się z Urzędem Miasta w Redzie, tel. 58-678-80-12,

a poza godzinami pracy Urzędu – z Komisariatem Policji w Redzie, tel. 58-678-30-97

W przypadkach zdarzeń komunikacyjnych z udziałem zwierząt na terenie miasta Redy, Gmina Miasto Reda zabezpiecza opiekę weterynaryjną :

  • w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni – w przypadku psów,
  • w Gabinecie Weterynaryjnym przy ul. Jesionowej 5 w Redzie –  w przypadku pozostałych zwierząt,

WAŻNE!  jednostki te realizują w/w działania na koszt Gminy Miasto Reda wyłącznie po dokonaniu zgłoszenia przez pracownika Urzędu Miasta w Redzie lub funkcjonariusza Komisariatu Policji w Redzie.

  • W przypadku poszukiwań zaginionych psów można kontaktować się ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni, tel. 58-622-25-52, gdzie – na mocy porozumienia zawartego między Gminą Miasto Reda a Gminą Miasta Gdyni – trafiają bezdomne psy z terenu miasta Redy.

ZGŁOSZENIA DOTYCZĄCE DZIKICH ZWIERZĄT

W sprawach:

  • zagrożenia bezpieczeństwa na terenie miasta Redy należy kontaktować się z Komisariatem Policji w Redzie, tel. 58-678-30-97,
  • zwierzyny łownej, w tym dzików, z terenu miasta Redy (zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę), należy kontaktować się z Wydziałem Środowiska Starostwa Powiatowego w Wejherowie, tel. 58-572-95-65 (łowczy wskazany przez Starostwo Powiatowe: 501-642-626),
  • innych zwierząt niż domowe i gospodarskie (poza sprawami w/w zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę, w tym związanych z odławianiem i odstrzałem redukcyjnym zwierzyny łownej, w tym dzików) z terenu miasta Redy należy  kontaktować się z Urzędem Miasta w Redzie, tel. 58-678-80-12 oraz z Komisariatem Policji w Redzie, tel. 58-678-30-97 (poza godzinami pracy Urzędu).

 

Co do zasady łowiectwo, w myśl definicji w art. 1 ustawy Prawo łowieckie, wraz z jego szczegółowymi celami wskazanymi w art. 3 w/w ustawy jest standardowo realizowane na terenie obwodów łowieckich, na co wskazuje art. 23 ust. 1 w/w ustawy. Ustawodawca przewidział jednak sytuacje szczególne, m.in. zagrożenie związane z bytowaniem zwierzyny łownej na terenach zurbanizowanych. Problem przemieszczania się zwierzyny łownej, stanowiące zadanie z zakresu łowiectwa, zostało uregulowane m.in. w art. 45 ust 3 w/w ustawy.
W myśl art. 45 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie w  przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę, starosta, w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, może wydać decyzję o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny.
Wskazać należy, że art. 6 ustawy Prawo łowieckie określa, że  naczelnym organem administracji rządowej w zakresie łowiectwa jest minister właściwy do spraw środowiska, zaś art. 7 stwierdza, że jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, administrację w zakresie łowiectwa sprawuje samorząd województwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej. W przypadku odłowu, odłowu z uśmierceniem lub odstrzału redukcyjnego poczyniono ustawową delegację zadania na poziom samorządu powiatowego. Przedmiotowa ustawa w art. 45 ust 3 wskazuje starostę jako organ sprawujący administrację w zakresie odnoszącym się do  szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę – starosta, w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, może wydać decyzję o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny. Zważyć należy, że w/w ustawa w żadnej z regulacji nie wskazuje gminy, jako organu administracji w zakresie łowiectwa.
Przywołany przepis art. 45 ust 3 ustawy Prawo łowieckie wskazuje, że:
– starosta jest wyłącznym organem odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji dotyczących zwierzyny łownej stwarzającej zagrożenie na terenach zurbanizowanych,
– ustawodawca nie wskazał konieczności wnioskowania do starosty o wydanie stosownej decyzji, wobec czego należy uznać, że starosta, posiadając wiedzę na temat zaistniałego problemu, winien samodzielnie, z urzędu, podjąć wszelkie niezbędne działania w celu usunięcia dzików z terenów zurbanizowanych powiatu.

Skip to content