Zaznacz stronę

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych

13-02-2020 | Aktualności, Aktualności Oświatowe, Programy profilaktyczne

Działając na podstawie art. 11 ust. 1, pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 688 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIV/154/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2020 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zarządzenie OK.7.2020

Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert

Wzór formularza ofertowego

Skip to content