Zaznacz stronę

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

29-01-2020 | Aktualności

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIASTO REDA W ROKU 2020

Burmistrz Miasta Redy na podstawie art. 15 ust 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 688 z późn. zm.) zaprasza do zgłaszania osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zwane dalej kandydatami, na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w roku 2020 w zakresie:

  1. Ochrony i promocji zdrowia,
  2. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  3. Wypoczynku dzieci i młodzieży,
  4. Kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  5. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  6. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

– nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

– nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,

– mają doświadczenie w zakresie składania ofert o dotacje lub realizacji projektów,

– reprezentują organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami.

Deklarację uczestnictwa należy składać do dnia 4 lutego 2020 roku do godz. 15.30 zgodnie z formularzem zgłoszenia kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. ust. 3 do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Gminę Miasto Reda na rok 2020, stanowiącym załącznik  do niniejszego ogłoszenia.

– Referat Oświaty i Spraw Społecznych

Urząd Miasta w Redzie

– e-mail: granty@reda.pl

Spośród ofert zostaną wybrani przedstawicieli do każdej z przedmiotowych komisji.

Wybrani członkowie komisji zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie najpóźniej do dnia 6 lutego 2019 roku.

(w załączeniu druk zgłoszenia)

Skip to content