Zaznacz stronę

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA REDY dotycząca trybu rozpatrywania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

08-04-2020 | Aktualności, Koronawirus - Informacje

INFORMACJA BURMISTRZA  MIASTA  REDY

dotycząca trybu rozpatrywania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej

W związku z wejściem w życie zapisów ustawy  z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 568), zwanej dalej specustawą ws. koronawirusa, Burmistrz Miasta Redy informuje o zmianach w zakresie biegu terminów przewidzianych w przepisach prawa, w tym dotyczących postępowania przed organami administracji publicznej.

Z mocy specustawy ws. koronawirusa nastąpiło wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów w postępowaniu administracyjnym do czasu ustania epidemii w okresie COVID – w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów w postępowaniu administracyjnym nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu.

Jednocześnie Burmistrz Miasta Redy przypomina, że w związku z epidemią COVIDKORONAWIRUSA:

  • podania/wyjaśnienia/odwołania/zażalenia) mogą być wnoszone (do odwołania) pisemnie: za pośrednictwem poczty oraz poprzez umieszczenie w skrzynce podawczej znajdującej się na budynku Urzędu Miasta w Redzie oraz w postaci elektronicznej (e-PUAP)
  • od 16 marca 2020 r. do odwołania Urząd Miasta w Redzie jest zamknięty (https://miasto.reda.pl/2020/zamkniecie-urzedu-miasta-w-redzie/) i pracuje w trybie wewnętrznym
  • od 16 marca 2020 r. do odwołania możliwość potwierdzenia profilu zaufanego w Urzędzie Miasta w Redzie jest wstrzymana (https://miasto.reda.pl/2020/profil-zaufany-w-um-reda/ )

 

ZASADY POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W CZASIE EPIDEMII COVID – 19 (KORONAWIRUSA) – TERMINY ZAWIESZONE, SPRAWY NIEROZPOZNAWANE

Zgodnie z zapisami art. 15 zzr i art. 15 zzs ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 568) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 (KORONAWIRUSA) bieg terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego oraz bieg terminów sądowych i procesowych m.in. w  postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Na mocy specustawy złożone przez strony lub uczestników postępowania pisma, skargi, wnioski itd. pozostają nierozpoznane do czasu upływu stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 – zarówno strona postępowania jak i Organ mogą pozostawać w tzw. bezczynności do czasu ustania epidemii.

W przepisach specustawy przewidziano, że czynności dokonane w okresie wstrzymania rozpoczęcia albo zawieszenia biegu terminów są skuteczne.

Przykładami takich terminów są terminy ustalone w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256):

– obowiązujące stronę postępowania: 14-dniowy termin na wniesienie odwołania, 7-dniowy termin na wniesienie zażalenia,

– obowiązujące organy administracji publicznej: terminy załatwienia sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO – ZASADY OGÓLNE OBOWIĄZUJĄCE POZA CZASEM EPIDEMII

Zgodnie z ogólnymi zasadami wszczęcie postępowania w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej następuje z chwilą złożenia do Urzędu Miasta podania, wniosku lub z urzędu.

Podanie winno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i treść żądania oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania. Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, wnoszący jest wzywany do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (wymagania te dotyczą również dokumentów będących załącznikami do żądania strony). Jeżeli podanie wniesiono do organu niewłaściwego, a organu właściwego nie można ustalić na podstawie danych zawartych w podaniu, albo gdy z podania wynika, że właściwym w sprawie jest sąd, Urząd zwraca je wnoszącemu z odpowiednim pouczeniem.

Termin załatwiania sprawy biegnie od dnia złożenia (wpływu) podania (wniosku) do Urzędu.

Organ zobowiązany jest do przestrzegania terminów wynikających z przepisów KPA, a także przepisów szczególnych regulujących sposób załatwiania określonego rodzaju spraw.

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza organ.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zaświadczenia powinny być wydawane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni. Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Zażalenie należy złożyć za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone postanowienie.

Od wydanej w sprawie decyzji administracyjnej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania, w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję, dokument należy wnosić w sposób opisany wyżej (do odwołania).

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie, organ gminy zobowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazać nowy termin załatwienia sprawy.

 

Skip to content