FUNKCJONOWANIE URZĘDU MIASTA W REDZIE

Burmistrz Miasta Redy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie  ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 697) informuje, że Urząd Miasta w Redzie wykonuje większość zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów i pracuje w trybie wewnętrznym.

Od dnia 22.04.2020 r. Urząd Miasta w Redzie będzie obsługiwał klientów po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji terminu wizyty, tylko w sprawach z zakresu:

1) rejestracji stanu cywilnego,

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych,

3) świadczenia usług komunalnych,

4) wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS- CoV-2,

5) administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczących decyzji o  warunkach zabudowy i   zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471),

6) ochrony środowiska, w tym dotyczących:

  1. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanych na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),
  2. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).

Rezerwacji terminu wizyty można dokonać pod numerami telefonów właściwych merytorycznie Referatów Urzędu Miasta w Redzie, dostępnych na stronie internetowej Urzędu Miasta w Redzie oraz wywieszonych na drzwiach Urzędu.

W Urzędzie Miasta w Redzie będą obsługiwani pojedynczo wyłącznie umówieni interesanci, mający zakryte usta i nos przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 697).

Zaleca się nadto korzystanie z własnych jednorazowych rękawiczek i długopisów.

Interesanci zobowiązani są do dezynfekcji rąk z wykorzystaniem dostępnych w Urzędzie Miasta w Redzie dozowników z płynem dezynfekcyjnym.

Jednocześnie informuje się o możliwości zostawienia kompletnego wniosku wraz z numerem telefonu i adresem e-mail w skrzynce umieszczonej w przedsionku wejścia do Urzędu Miasta w Redzie od strony parkingu. Wnioski te będą rozpatrywane sukcesywnie.

Bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów
w dalszym ciągu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu w okresie obowiązywania stanu epidemii
.

Mieszkańcy mają możliwość kontaktowania się z Urzędem Miasta w Redzie:

–  telefonicznie,

– drogą elektroniczną,

–  przez platformę ePUAP (/3890kwrvvn/skrytka )

– oraz poprzez skorzystanie ze skrzynki znajdującej się na budynku Urzędu Miasta w Redzie

 

Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego58 678 80 16ewidencja@reda.pl
Referat Podatków i Dochodów58 678 80 10podatki@reda.pl
Działalność gospodarcza58 678 80 29edg@reda.pl
Referat Inwestycji58 678 80 08inwestycje@reda.pl
Ochrona środowiska58 738 60 86referat.zk@reda.pl
Referat Gospodarki Odpadami58 678 80 21odpady@reda.pl
Referat Gospodarki Nieruchomościami58 678 80 34nieruchomości@reda.pl
Referat Oświaty i Spraw Społecznych58 678 80 11szkolnictwo@reda.pl
Referat Urbanistyki i Architektury58 738 60 87architektura@reda.pl
Zamówienia publiczne58 738 60 80przetargi3@reda.pl
Referat Organizacyjny i Sekretariat58  678 80 23sekretariat@reda.pl
Administracja Cmentarzy58 678 55 11

509 702 181

cmentarze@reda.pl

 Lista spraw urzędowych, które mogą zostać załatwione w sposób elektroniczny za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Publicznych (ePUAP) znajdują się na stronie https://eboi.reda.pl/karty-uslug opatrzone stosowaną informacją w sekcji „Sposób dostarczenia dokumentów”.

Nowości

WYKAZ GN.27.2021 WYKAZ GN.27.2021
WYKAZ GN.26.2021 WYKAZ GN.26.2021