Zaznacz stronę

STYPENDIA SZKOLNE – POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM

02-09-2019 | Aktualności, Aktualności Oświatowe

Działając na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U.
2019 r, poz. 1481 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXI/203/2016 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Redy z poźn. zm., Burmistrz Miasta Redy informuje, iż w roku szkolnym 2019/2020 można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Wniosek składa rodzic ucznia (prawny opiekun), pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2019/2020 można pobrać w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Redzie (pokój nr 205) oraz ze strony internetowej www.reda.pl.

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 15 września 2019 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Redzie.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, czyli np. ubiegając się o pomoc we wrześniu, trzeba przedstawić dochód z sierpnia. Obliczając kryterium dochodowe na osobę w rodzinie sumujemy przychody wszystkich członków rodziny (np. wynagrodzenie za pracę, renty i emerytury, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku, świadczenie pielęgnacyjne itp. oraz dochody z innych źródeł ). Muszą to być dochody netto, czyli bez podatku oraz składek na ubezpieczenia.

Do dochodu nie wlicza się:

  • kwoty alimentów, które płaci członek rodziny ubiegającej się o wsparcie, innym osobom (spoza rodziny),
  • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
  • zasiłku celowego,
  • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty,
  • świadczeń w naturze,
  • świadczeń przysługujących osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
  • świadczenia wychowawczego 500 plus

Pobierz wniosek

Skip to content