Zaznacz stronę

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

04-01-2019 | Ogłoszenia / Obwieszczenia

 

Burmistrz Miasta Redy

ogłasza

przetarg ustny ograniczony na najem zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Reda   położonej w Redzie przy ul. Gdańskiej

1.      Nieruchomość przeznaczana do najmu wraz z przynależnym gruntem  stanowi własność Gminy Miasto Reda, wpisana jest  w księdze wieczystej KW nr GD1W/00011319/6, położona w obrębie 1, w Redzie przy ul. Gdańskiej, obejmuje lokal o pow. użytkowej 44 m2 oraz przynależny grunt stanowiący część działki ew. nr 74/4 o pow. 311 m2.

2.      Lokal wraz z przynależnym gruntem przeznaczony jest do oddania w najem na okres do 3 lat na cele nieuciążliwej działalności usługowej, niekolidującej z zabudową mieszkaniową, z zakresu; oświaty i  nauczania, bankowości, rachunkowości, administracji, turystyki, gastronomii, krawiectwa, fryzjerstwa, zdrowia, kosmetyki i kosmetologii.

3.      Lokal objęty niniejszym zarządzeniem wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i teletechnicznej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

4.      Wywoławcza miesięczna stawka czynszu za najem  lokalu wynosi: 18,36 zł za m2(netto).

5.      Wywoławcza miesięczna  stawka czynszu za grunt wynosi: 1,02 zł za m2( netto).

6.      Wysokość wadium – 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100).

7.      Data i godzina przetargu – 4 lutego  2019 r. godz. 1000.

8.      Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Redy przy ul. Gdańskiej 33, pokój nr 202.

9.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w terminie do dnia
1 lutego 2019 r. wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie tysiąc złotych 00/100) na konto              w Banku Millennium  nr: 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669.

10.  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto. Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

11.  Licytacji podlega równocześnie stawka czynszu za najem lokalu i stawka czynszu za dzierżawę gruntu.

12.  O postąpieniu w licytacji decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może
wynosić mniej niż 4% stawki czynszu za m2 powierzchni wynajmowanego lokalu, tj. 0,73 zł za m2  (netto) i nie mniej niż 4% stawki czynszu za m2 powierzchni gruntu, tj. 0,04 za m2 (netto).

13.  Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

14.  Najemcą nieruchomości zostanie osoba, która zaoferuje najkorzystniejszą miesięczną stawkę czynszu z tytułu najmu lokalu i jednocześnie najkorzystniejszą miesięczną stawkę za dzierżawę przynależnego gruntu.

15.  Do ustalonego czynszu za najem lokalu i dzierżawę gruntu doliczony zostanie podatek  od  towarów     i usług w wysokości ustalonej przepisami prawa.

16.  Opłatę z tytułu najmu lokalu i dzierżawy gruntu należy wnosić co miesiąc na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Redzie nr: 70 1160 2202 0000 0002 5073 9597 Bank Millennium SA. Precyzyjny termin wnoszenia opłat zostanie określony w umowie.

17.  Stawka czynszu za najem lokalu i dzierżawę gruntu podlegać będzie waloryzacji jeden raz w roku        z zastosowaniem średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych                 o wskaźnik za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa GUS  w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. W przypadku gdy wskaźnik ten będzie ujemny, stawki opłaty za najem lokalu i dzierżawę gruntu na kolejny rok pozostaną niezmienione.

18.   Zmiana czynszu następować będzie nie później niż do dnia 31 marca każdego roku,
z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia każdego roku, bez odrębnego zawiadomienia oraz bez potrzeby zmiany umowy.

19.                Podstawą każdorazowej waloryzacji będzie stawka czynszu obowiązująca w ostatnim, przed datą

waloryzacji, okresie rozliczeniowym.

20.  Oprócz miesięcznych opłat za najem lokalu i dzierżawę przynależnego gruntu, Najemca będzie

pokrywał pełne koszty związane z eksploatacją przedmiotu Najmu: za energię elektryczną, wodę

i ścieki, wywóz odpadów komunalnych, centralnego ogrzewania, podatek od nieruchomości oraz inne
zobowiązania publiczne.

21.  Ustala się kaucję zabezpieczającą w wysokości odpowiadającej kwocie 1 miesięcznego czynszu za najem nieruchomości, określonego wg wylicytowanej w przetargu stawki czynszu.

Kaucję pobiera się najpóźniej w dniu zawarcia umowy najmu i przed wydaniem kluczy do lokalu.

Kaucja podlega zwrotowi lub rozliczeniu po ustaniu stosunku najmu na wniosek Najemcy. Kaucja

stanowi zabezpieczenie roszczeń pieniężnych i niepieniężnych wynikających ze stosunku najmu.

22.  Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości.

23.  Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

24.  W przypadku wygrania przetargu wadium zostanie zaliczone na poczet opłat czynszu.

25.  Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone przelewem, na konto z którego zostało wypłacone, nie później niż
w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia  przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

26.  Jeżeli osoba ustalona jako najemca lokalu i dzierżawca przynależnego gruntu  nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

27.  Burmistrz Miasta Redy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołanie                   z uzasadnionej przyczyny.

28.  Informację o powyższym można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Redy – pokój nr 203, tel. 58 678 80 13 oraz pokój nr 202 tel. 58 678 80 14 lub na stronie internetowej tut. Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej .

Skip to content