Zaznacz stronę

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA OC DLA ROLNIKÓW Z TYTUŁU PROWADZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO

06-03-2019 | Aktualności, Informacje dla rolników

Burmistrz Miasta Redy uprzejmie przypomina, że każdy rolnik (osoba fizyczna), która jest właścicielem bądź współwłaścicielem gospodarstwa rolnego, czyli użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowami, przekraczający łącznie powierzchnię  1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia:

  • w zakresie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, zwanej dalej „ubezpieczeniem OC rolników”;
  • budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, zwanej dalej „ubezpieczeniem budynków rolniczych”;
  • upraw rolnych o ile uzyskał płatności bezpośrednie w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach wsparcia bezpośredniego

Kwestie związane z ubezpieczeniem OC rolników oraz z ubezpieczeniem budynków
rolniczych uregulowane są w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 473 z późn.zm.). Zgodnie z przepisami tej ustawy, umowę ubezpieczenia OC rolnika i ubezpieczenia budynków rolniczych zawiera się na okres 12 miesięcy, a obowiązek ten powstaje w momencie objęcia gospodarstwa w posiadanie. Objęcie gospodarstwa w posiadanie może być wynikiem np. zakupu tego gospodarstwa, odziedziczenia, czy też obdarowania.

W przypadku niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, tj. posiadania ochrony ubezpieczeniowej, przepisy przewidują opłatę (karę) w wysokości:

  • jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku braku obowiązkowego ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego (OC rolników)- wysokość tego wynagrodzenia ogłaszana jest w stosownych przepisach i ustalana jest najczęściej raz do roku,
  • jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku braku obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa,

KONTROLA SPEŁNIENIA OBOWIĄZKU ZAWARCIA UMOWY OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA OC ROLNIKÓW I BUDYNKÓW ROLNICZYCH

Działając na podstawie art. 84 ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 oraz art. 86 w związku z art. 44 i art. 59 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych, Burmistrz ma obowiązek przeprowadzania kontroli spełnienia wymogu zawarcia umowy:

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,

– ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.

W związku z powyższym informuje się, że dokument (ksero polisy) potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego wraz z  dowodem opłacenia składki za to ubezpieczenie celem sprawdzenia spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego należy dostarczyć do Urzędu Miasta w Redzie pokój nr 203.

Powyższe dokumenty można wysłać drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta w Redzie, ul.Gdańska 33, albo przesłać na adres e-mail: nieruchomości@reda.pl
.

 

Skip to content