Zaznacz stronę

WAŻNE INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH

18-01-2018 | Aktualności

Przypominamy, że na użytkownikach wieczystych ciąży obowiązek uiszczenia opłaty rocznej z tytułu posiadanego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Redy. Opłata płatna jest z góry za dany rok najpóźniej w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

UWAGA!

Opłatę należy uiścić na nowe konto Urzędu Miasta w Redzie:

Bank Millennium Nr 70 1160 2202 0000 0002 5073 9597

BONIFIKATY OD OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
I USTALENIE INNEGO TERMINU ZAPŁATY

Podstawa prawna: art. 74 i  71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z art. 74 bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przysługuje dla:

1) osób fizycznych, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe. Osoby ubiegające się o udzielenie bonifikaty składają wnioski wraz z wykazaniem i udokumentowaniem swojej sytuacji materialnej i rodzinnej (ilość osób, udokumentowane dochody tych osób), w terminie do 1 marca roku, za który opłata ma być wnoszona.

2) spółdzielni mieszkaniowych tj. osobom, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokali, spełniające warunki opisane wyżej, korzystają z  bonifikaty w formie ulgi w opłatach z tytułu udziału w kosztach eksploatacji budynków. Wysokość ulgi powinna odpowiadać wysokości bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, udzielonej spółdzielni     mieszkaniowej, proporcjonalnie do powierzchni lokali zajmowanych przez osoby uprawnione do bonifikaty. O bonifikatę od opłaty rocznej występują spółdzielnie mieszkaniowe.

Zgodnie z art. 71 ust. 4 na wniosek użytkownika wieczystego, złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, przysługuje prawo ustalenia innego niż 31 dzień marca terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, nie przekraczającego danego roku kalendarzowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój nr 203 i 202,

telefon 58 678-80-34 lub 58 678-80-14

Skip to content