Zaznacz stronę

!UWAGA! UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI!

04-12-2018 | Aktualności, UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI

NOWE PRZEPISY W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW

Przypominamy, że na użytkownikach wieczystych ciąży obowiązek uiszczenia opłaty rocznej z tytułu posiadanego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Redy.

Opłata płatna jest z góry za dany rok najpóźniej w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

BONIFIKATY OD OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I USTALENIE INNEGO TERMINU ZAPŁATY

Podstawa prawna: art. 74 i  71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

1. Zgodnie z art. 74, bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przysługuje dla:

1) osób fizycznych, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

Osoby ubiegające się o udzielenie bonifikaty składają wnioski wraz z wykazaniem i udokumentowaniem swojej sytuacji materialnej i rodzinnej (ilość osób, udokumentowane dochody tych osób), w terminie do 1 marca roku, za który opłata ma być wnoszona

2) spółdzielni mieszkaniowych tj. osobom, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokali, spełniające warunki opisane wyżej, korzystają z  bonifikaty w formie ulgi w opłatach z tytułu udziału w kosztach eksploatacji budynków. Wysokość    ulgi powinna odpowiadać wysokości bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, udzielonej spółdzielni mieszkaniowej, proporcjonalnie do powierzchni lokali zajmowanych przez osoby uprawnione do bonifikaty.  

O bonifikatę od opłaty rocznej występują spółdzielnie mieszkaniowe.

2. Zgodnie z art. 71 ust. 4 na wniosek użytkownika wieczystego, złożony nie
później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, przysługuje prawo ustalenia innego niż 31 dzień marca terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, nieprzekraczającego danego roku kalendarzowego.

Skip to content