Zaznacz stronę

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2018/2019

01-03-2018 | Aktualności, Aktualności Oświatowe

Informacje ogólne

 Od 1 września 2018 r. rozpoczną funkcjonowanie 2 przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Reda:

 • Przedszkole nr 1 w Redzie, ul. Gniewowska 4
 • Przedszkole nr 2 w Redzie, ul. Łąkowa 27

Uwaga

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2018/2019 do:

 • Przedszkola nr 1 w Redzie prowadzi Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie (ul. Zawadzkiego 12)
 • Przedszkola nr 2 w Redzie prowadzi Szkoła Podstawowa nr 4 w Redzie (ul. Łąkowa 36/38)

W postępowaniu rekrutacyjnym do ww. publicznych przedszkoli przyjmowane są przede wszystkim dzieci 3 letnie (urodzone w 2015 roku). Dzieci 4 letnie (urodzone w 2014 roku)  i 5 letnie (urodzone w 2013 roku) mogą zostać przyjęte do przedszkoli, jeżeli będą wolne miejsca w istniejących już oddziałach.

W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z publicznych przedszkoli wskazanych we wniosku, Burmistrz Miasta Redy, wskaże rodzicom oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub przedszkole, które przyjmie dziecko.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2018/2019 jest prowadzone w terminach określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Redy nr OK.3.2018 z dnia 30 stycznia 2018 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Zasady przyjęć

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca w przedszkolach publicznych biorą udział dzieci urodzone w latach 2013-2015 i zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Reda. Rodzic/prawny opiekun dziecka zamieszkałego poza Redą może ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

Uwaga:

Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców/prawnych opiekunów albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny)

 1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata. We wniosku należy wskazać kolejność wybranych publicznych przedszkoli (lub oddziałów przedszkolnych w szkołach) od najbardziej do najmniej preferowanych. Przedszkole lub szkoła z oddziałem przedszkolnym umieszczona na pierwszym miejscu jest tzw. szkołą pierwszego wyboru. Niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzic/prawny opiekun składa wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.
 2. Do wniosku rodzic/prawny opiekun dołącza określone w art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i w § 1 Uchwały nr XL/423/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 lutego 2018 r oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych i kryteriów organu prowadzącego.
 3. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe)
 4. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 5. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 3, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Burmistrza Miasta Redy o potwierdzenie tych okoliczności. Burmistrz potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. W tym celu korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach. Ponadto może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.)
 6. O wynikach weryfikacji oświadczeń Burmistrz informuje Przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.
 7. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów komisja ustala kolejność przyjęć:               a) w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,                                                          b) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu oddział przedszkolny w szkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria organu prowadzącego określone w § 1 Uchwały nr XL/423/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 lutego 2018 r.
 8. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziału przedszkolnego w szkole.
 9. Rodzic/prawny opiekun kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia w publicznym przedszkolu potwierdza wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 10. Komisja rekrutacyjna:                                                                                                            a) przyjmuje kandydata do publicznego przedszkola, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzic/prawny opiekun potwierdził wolę zapisu,                                                                      b) podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do publicznego przedszkola.
 11. Rodzic/prawny opiekun kandydata, który nie został przyjęty do publicznego przedszkola, może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica/prawnego opiekuna z wnioskiem.
 12. Rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora szkoły podstawowej, która prowadziła rekrutację do publicznego przedszkola, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Wzór wniosku

Kryteria ustawowe rekrutacji oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

Kryteria rekrutacji organu prowadzącego oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

Skip to content