Zaznacz stronę

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2018 / 2019

01-03-2018 | Aktualności, Aktualności Oświatowe

Informacje ogólne

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda na rok szkolny 2018/2019 przyjmowane są:

 • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2012) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko realizowało roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2018/2019 jest prowadzone w terminach określonych w załączniku nr 2 do zarządzenia Burmistrza Miasta Redy nr OK.3.2018 z dnia 30 stycznia 2018 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Zasady przyjęć

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

 1. Do klasy I szkoły podstawowej kandydaci, zamieszkali w obwodzie szkoły, przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.
 2. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe)

Uwaga:

Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców/prawnych opiekunów albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.)

 1. Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzic/prawny opiekun może starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.
 2. Dziecko, któremu Burmistrz Miasta Redy wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodzica/prawnego opiekuna, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

Wzór zgłoszenia

Kandydaci spoza obwodu danej szkoły

 1. Kandydaci do klasy I szkoły podstawowej, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym, jeżeli szkoła ta nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata. We wniosku należy wskazać kolejność wybranych szkół od najbardziej do najmniej preferowanych. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu jest tzw. szkołą pierwszego wyboru. Niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzic/prawny opiekun składa wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru. Umieszczenie na liście preferencji (na dowolnej pozycji) szkoły obwodowej oznacza, że dziecko ma w niej zapewnione miejsce wsytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.
 3. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone w § 1 Uchwały nr XXVII/292/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 22 lutego 2017 r.
 4. Do wniosku rodzic/prawny opiekun dołącza określone w ww. uchwale, oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.
 5. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe)
 6. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 7. W przypadku nieprzedłożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 8. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.
 9. Rodzic/prawny opiekun kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia w szkole potwierdza wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 10. Komisja rekrutacyjna:
  1. przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzic/prawny opiekun potwierdził wolę zapisu,
  2. podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
 11. Rodzic/prawny opiekun kandydata, który nie został przyjęty do szkoły podstawowej, może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica/prawnego opiekuna z wnioskiem.
 12. Rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 Wzór wniosku

Kryteria rekrutacji oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów

Obwody szkolne

 Kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:

 1. Kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną ze względu na niepełnosprawność (na pierwszy etap edukacyjny lub na czas nauki w szkole podstawowej) mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych lub oddziałów integracyjnych. W roku szkolnym 2018/2019 planuje się utworzenie dwóch klas I integracyjnych –
 • w Szkole Podstawowej nr 2, ul. A. Zawadzkiego 12
 • w Szkole Podstawowej nr 4, ul. Łąkowa 36/38
 1. Wypełniony i podpisany wniosek rodzic/prawny opiekun składa w szkole pierwszego wyboru. Do wniosku dołącza kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – wydanego na pierwszy etap edukacyjny lub czas nauki w szkole podstawowej.
 2. Postępowanie rekrutacyjne kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 3. Decyzję o przyjęciu kandydata z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność, do oddziału integracyjnego podejmuje dyrektor szkoły.
Skip to content