Zaznacz stronę

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w roku 2018

29-01-2018 | Aktualności

Burmistrz Miasta Redy na podstawie art. 15 ust 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.) zaprasza do zgłaszania osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zwane dalej kandydatami, na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w roku 2018 w zakresie:

1. Ochrony i promocji zdrowia,
2. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
3. Wypoczynku dzieci i młodzieży,
4. Kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
5. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
6. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
Wymagania stawiane kandydatom:
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
– nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
– nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,
– mają doświadczenie w zakresie składania ofert o dotacje lub realizacji projektów,
– reprezentują organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami.
Deklarację uczestnictwa należy składać zgodnie z formularzem zgłoszenia kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Gminę Miasto Reda na rok 2018, znajdującym się poniżej.

Urząd Miasta Redy Referat Oświaty i Spraw Społecznych
ul. Gdańska 33
– faxem :
nr faxu 58 678 31 24
– e-mailem:
alicja.bartkowska@reda.pl do dnia 5 lutego 2018 roku.

Spośród złożonych ofert zostanie dokonany wybór przedstawicieli do każdej
z przedmiotowych Komisji.
Wybrani członkowie Komisji zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie najpóźniej
do dnia 7 lutego 2018 roku.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Referatem Oświaty i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta Redy – Alicja Bartkowska, tel. 58 738 60 81.

Formularz zgłoszeniowy

Skip to content