Zaznacz stronę

Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gminnej, położonej w Redzie przy ul. Puckiej

23-02-2018 | Aktualności, Przetargi

BURMISTRZ MIASTA REDY

OGŁASZA CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gminnej, położonej w Redzie przy ul. Puckiej, łącznego obszaru 0,2840 ha, stanowiącej kompleks czterech działek, oznaczonej
w ewidencji gruntów numerami działek:

– 243/4 o powierzchni 0,0532 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00031346/0,
– 243/39 o powierzchni 0,1628 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W00031346/0,
– 243/53 o powierzchni 0,0479 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00030972/0,
– 243/52 o powierzchni 0,0201 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00030972/0.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

> Działka 243/39 – zabudowana budynkiem po byłym Urzędzie o pow. użytkowej 632,22 m2.
(wraz z piwnicą). Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, podpiwniczony

> Działka 243/53 – zabudowana budynkiem byłego młyna o pow. użytkowej 580,30m2 .
Budynek II kondygnacyjny, ze strychem, niepodpiwniczony

> Działka 243/52 – zabudowana budynkiem po byłej kuźni o pow. użytkowej 42,50 m2.
Budynek wolnostojący, o konstrukcji murowanej, jednokondygnacyjny.

> Zespół dawnego młyna i dawnej kuźni stanowią budynki o wartościach kulturowych, stanowiących relikty z XIX i XX- wiecznej zabudowy ruralistycznej. Budynki te przeznacza się do ochrony i zachowania. Ochronie podlega bryła, układ konstrukcyjny budynków, detal architektoniczny, rozplanowanie i proporcja otworów okiennych i drzwiowych. Dopuszcza się harmonijną rozbudowę budynków przy zachowaniu proporcji brył i kompozycji elewacji. Obowiązuje zakaz nadbudowy budynków. Zaleca się zmianę sposobu użytkowania istniejącej zabudowy historycznego zespołu młyńskiego na funkcje usług gastronomii, kultury, oświaty, turystyki lub administracji. Wszelkie prace budowlane dotyczące przedmiotu ochrony wymagają pozwolenia właściwego konserwatora zabytków.

> Działka 243/4 stanowi drogę wewnętrzną obsługującą komunikacyjnie przedmiotową nieruchomość,

> Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Puckiej

> Ze względu na niekorzystne warunki gruntowo – wodne podłoża dla celów budowlanych przed przystąpieniem do inwestycji należy wykonać badanie geologiczne.

> Przez nieruchomość przebiega sieć energetyczna, sieć wodociągowa, energetyczna, kanalizacyjna i gazowa.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej i na czas nieoznaczony służebności polegającej na prawie korzystania z nieruchomości, swobodnego dostępu gestorów sieci w zakresie niezbędnym do eksploatacji, a w szczególności do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji i usuwania awarii oraz przebudowy i rozbiórki urządzeń sieci posadowionych na tej działce gruntów wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorcy a także inne podmioty i osoby, którymi przedsiębiorca posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.

> Celem umożliwienia dostępu do stacji transformatorowej, zlokalizowanej na działce 243/28

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia na rzecz ENERGA – OPERATORA SA na nabywanej działce nr 243/39 nieodpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu, ograniczonej w wykonaniu do pasa szerokości 3 m wzdłuż granicy z działką 243/41

PRZEZNACZENIE W PLANIE:

Zgodnie ze zmianą fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego w rejonie ulic Spółdzielczej, Przemysłowej i Polnej nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 1U/P – teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem realizacji obiektów przemysłowych, składów i magazynów. Dopuszcza się realizację zabudowy obiektów przemysłowych, składów i magazynów lub usługowej zamiennie. Obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów produkcyjnych przemysłu chemicznego i metalurgicznego, obiektów wymagających nieobudowanych składowisk surowców, materiałów lub produktów w stanie sypkim, składowisk odpadów niebezpiecznych, zakładów przetwarzania odpadów niebezpiecznych, złomów, autozłomów, wytwórni mas bitumicznych, grzebowisk dla zwierząt oraz spalarni zwłok.

Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój 5, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.

Dla nieruchomości wyżej opisanej ponownie obniżono cenę wywoławczą i ustalono nową cenę wywoławczą i wadium:

– cenę wywoławczą 1.490.000,- zł

– wadium: 149.000,- zł.

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. ).

CZWARTY PRZETARG odbędzie się w dniu 08 MAJA 2018r. o godzinie 10.00  w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33.

Pierwszy przetarg dla przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono w dniu 17 sierpnia 2017r., drugi w dniu 02 listopada 2017r. a trzeci w dniu 14 lutego 2018r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki, najpóźniej do dnia 02 maja 2018r., na konto Urzędu Miasta w Redzie w Banku Millennium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669.

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowód wpłaty wadium,

2. dowody tożsamości (obojga małżonków) – w przypadkach osób fizycznych,

3. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości
osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone, na konto z którego zostało wpłacone, nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy w sposób określony w protokóle z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Szczegółowe informacje o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: (58) 678-80-34 lub (58) 678-80-14, osobiście w pokoju nr 203 i 202 Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33, na stronie internetowej urzędu www.reda.pl. oraz drogą mailową: nieruchomosci@reda.pl

Ogłoszenie o przetargu

Skip to content