Zaznacz stronę

Odpowiedzi na pytania radnych

16-10-2018 | Aktualności

Na ostatniej, XLVIII sesji Rady Miejskiej w Redzie Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński i Zastępca Burmistrza Halina Grzeszczuk udzielili odpowiedzi na pytania i tematy zgłoszone przez radnych.

  1. Budowa placu przed Szkołą Podstawową nr 4.

Prace trwają, teren został ogrodzony i zabezpieczony. Utrudniony dostęp do szkoły od strony ul. Jana Pawła II budzi zrozumiałe zainteresowanie mieszkańców. Termin umowny zakończenia prac to 7 grudnia, lecz roboty są już na tyle zaawansowane, że istnieje realna szansa, aby prace zakończyć wcześniej – do końca listopada. Na czas wyborów, czyli 21 października wykonawca zapewni dojście do szkoły od strony ul. Jana Pawła II, wydzielając przestrzeń do przejścia do lokalu wyborczego.

  1. Dziki w rejonie ogródków działkowych i terenach zabudowy mieszkaniowej, zwłaszcza w rejonie ul. Bosmańskiej.

15 października w Urzędzie Miasta w Redzie odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Wydziału Środowiska Starostwa Powiatowego, przedstawicieli Koła Łowieckiego, Powiatowego Lekarza Weterynarii i przedstawicieli nadleśnictwa. Ustalono, że nie ma innej możliwości jak wyłowienie dzików z tego rejonu, gdzie gniazdują i żerują. Pozostaje to w gestii Gminy.

  1. Czyszczenie sieci wodociągowej – zgłaszane głównie przez mieszkańców Osiedla Przy Młynie.

Miasto zobowiązało się do koordynacji działań uciążliwych dla użytkowników sieci, z racji pojawiania się w wodzie osadów z wewnętrznych ścian rurociągu . Pierwotnie czyszczenie było zaplanowane na wrzesień, jednak  PEWIK miał problemy z wyłonieniem wykonawcy. Już wiadomo, że czyszczenie sieci rozpocznie się 24 października, przede wszystkim magistrali wodociągowej, biegnącej od Rumi przez Redę wzdłuż ul. Gdańskiej. W kwestii płukania sieci miasto podjęło działania koordynacyjne. Miasto również powiadomi zarządców wspólnot, aby skutecznie informować mieszkańców o utrudnieniach oraz aby móc wykonać prace na końcówkach sieci wewnątrz osiedla. Harmonogram prac zostanie umieszczony na stronie reda.pl

  1. Dofinansowany z UE program przedszkolny „Przedszkolaki z perspektywą” i kwota przypadająca na inwestycje.

Z kwoty projektu, która wynosi ponad 5 mln zł, na inwestycje przypada około 800 tys. zł., w tym przewiduje się wykonanie i wyposażenie placów zabaw w obu przedszkolach, podjazdu dla niepełnosprawnych w przedszkolu nr 2 oraz dodatkowych sal i sanitariatów dla dzieci  i realizację prac remontowo – modernizacyjnych w obu placówkach.

  1. Prace na ulicy Polnej.

W tym roku zostanie wykonane około 611 m ul. Polnej z jezdnią asfaltową i chodnikiem. Burmistrz zobowiązał się do kontynuacji budowy dalszej części ulicy. W roku ubiegłym nie udało się pozyskać na ten cel dofinansowania zewnętrznego, w tym roku Gmina ponownie złożyła wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych o dofinansowanie w wysokości 3 mln. zł. Do końca grudnia powinny być znane wyniki konkursu. Jeśli Gmina uzyska dofinansowanie, wówczas zrealizowany będzie II etap prac, jeśli nie – Gmina będzie sukcesywnie realizować inwestycję ze środków własnych.

  1. Przebudowa ulic Gdańskiej i Łąkowej.

Z zaplanowanych elementów inwestycji finansowanych przez Gminę do chwili obecnej zrealizowano prawoskręt z ul. Cechowej i przystanek przy PoloMarkecie. Do wybudowania pozostał lewoskręt z ul. Gdańskiej w ul. Łąkową, prawoskręt w ul. Łąkową i przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Inwestor nie wyłonił wykonawcy robót, zatem zarezerwowane środki zostały przesunięte na rok następny, z intencją zakończenia prac w roku 2019.

Skip to content