Zaznacz stronę

Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi

07-12-2018 | Aktualności

Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)

Od dnia 12 grudnia 2018 r. Burmistrz Miasta Redy zaprasza do konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w Redzie:

  1. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  2. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  3. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie Posiłku w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 

Uwagi dotyczące projektów ww. uchwał prosimy wysyłać na adres: mops@mopsreda.pl do dnia 18 grudnia 2018 r. do godz. 12.00.

FORMULARZ KONSULTACYJNY

Osobą upoważnioną do kontaktu jest Marta Lewandowska – Kierownik ds. Pomocy Społecznej, tel. 58 678-58-65.

Skip to content