Zaznacz stronę

INFORMACJA o wykazie nieruchomości

02-08-2018 | Aktualności, Wykazy

WYKAZ
—————————————————————————————————————–
1. oznaczenie nieruchomości:
a/ numer działki 150/14
b/ powierzchnia 0,0008 ha
c/ księga wieczysta GD1W/00005532/0
d/ położenie obręb Reda 2, ul. Miłosza
—————————————————————————————————————–
2. przeznaczenie nieruchomości: zgodnie ze zmianą fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu 12 Marca w Redzie – części północnej nieruchomość położona w jednostce przestrzennej oznaczonej symbolem 1MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
3. opis nieruchomości: niezabudowana, o kształcie zbliżonym do prostokąta ze ściętym jednym narożnikiem
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Miłosza Teren przyległy wyposażony w media.
Przez nieruchomość przebiega sieć energetyczna i gazowa zatem Nabywcy nieruchomości zobowiązani będą do ustanowienia na rzecz przedsiębiorców przesyłowych nieodpłatnej i na czas nieoznaczony służebności polegającej na prawie korzystania z nieruchomości, swobodnego dostępu gestora sieci w zakresie niezbędnym do eksploatacji, a w szczególności do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji i usuwania awarii oraz przebudowy i rozbiórki urządzeń sieci posadowionych na tej działce gruntów wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorcy a także inne podmioty i osoby, którymi przedsiębiorca posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.
—————————————————————————————————————–
4. rodzaj i cel zbycia: sprzedaż w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej numerem działki 150/8, stanowiącej własność osób fizycznych, wpisanych w księdze wieczystej GD1W/00064090.
5. cena nieruchomości: 1.140- zł netto
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.
6. termin obowiązywania ceny: 06 lipca 2019r.
7. osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 punkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które spełniają jeden z niżej wymienionych warunków:
– przysługuje im roszczenie o nabycie tej nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych
przepisów ,
– są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia1990 r. albo jego spadkobiercami
mogą składać wnioski o jej nabycie w Urzędzie Miasta w Redzie w terminie 6 tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości. tj. do dnia 13 września 2018r.
—————————————————————————————————————–
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. do dnia 23 sierpnia 2018r.
Reda, dnia 2 sierpnia 2018r.

Skip to content