Zaznacz stronę

Wykaz nieruchomości Gminy Miasta Redy przeznaczonych do sprzedaży

05-01-2017 | Aktualności, Ogłoszenia / Obwieszczenia, Wykazy

Załącznik do Zarządzenia Nr GN.1.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia
5 stycznia 2017r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy przeznaczonej do
sprzedaży.

W Y K A Z     

 1. oznaczenie nieruchomości:

     a/ numer działki               b/ powierzchnia                  c/ księga wieczysta             

         180/37                              0,0044 ha                           GD1W/00029558

         1364/6                              0,0596 ha                           GD1W00005792

         1361/6                              0,0014 ha                           GD1W/00068894

         171/35                              0,0082 ha                           GD1W/00005792

                                           —————————

                łączna powierzchnia 0,0736 ha

     d/ położenie                     obręb Reda 2,  ul. Polna

 1. przeznaczenie w planie:  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
    dzielnicy 12 Marca w Redzie – części południowej – obszar oznaczony symbolem
    6.1.MN,U – funkcja wiodąca  mieszkalnictwo jednorodzinne, uzupełniająca- usługi.

2.a.  zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

> preferowany typ zabudowy mieszkaniowej – jednorodzinna wolnostojąca umiarkowana

> maksymalna powierzchnia zabudowy działki – 20%- 25%

> maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,3 – 0,55

> maksymalna wysokość budynku – 9,5 m – 12 m

> maksymalna liczba  kondygnacji – 2 – 3

> kształt dachu połaciowy, symetryczny, minimum dwuspadowy, jednakowy kąt nachylenia
  głównych połaci, kąt 300-450

> usługi nie zaliczone do kategorii szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz
  mogących pogorszyć stan środowiska

 1. opis nieruchomości: – niezabudowana, niezagospodarowana, o regularnym kształcie,
    teren płaski, z bezpośrednim dostępem do drogi gminnej ul. Polnej, wyposażonej
    w urządzenia infrastruktury technicznej –  sieć wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną.          
 2. rodzaj i cel zbycia:  sprzedaż do zabudowy i zagospodarowania na cele określone w planie,
 3. cena nieruchomości 113 900,- zł netto

  (do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT,
  w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów
  i usług z dnia 11 marca 2004r.

 1. osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości  na podstawie art.
     34 ust. 1 punkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
    które spełniają jeden z niżej wymienionych warunków:

  – przysługuje im roszczenie o nabycie tej nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych
     przepisów,

  – są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej        
     nieruchomości przed dniem 5 grudnia1990 r. albo ich spadkobiercami,

  mogą  składać wnioski o ich nabycie w Urzędzie Miasta w Redzie w terminie 6 tygodni
  licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości tj. do dnia 16 lutego 2017r.

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. do dnia 26 stycznia 2016r.

Reda, dnia 5 stycznia 2017r.

 

Skip to content