Zaznacz stronę

WYKAZ

06-04-2017 | Aktualności, Wykazy

Załącznik do Zarządzenia Nr GN.19.2017 Burmistrza  Miasta Redy z dnia
05 kwietnia 2017r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy,
przeznaczonej do sprzedaży

 W Y K A Z

—————————————————————————————————————–

 1. oznaczenie nieruchomości:

a/ numer działki   555/106

b/ powierzchnia    0,0273 ha

c/ księga wieczysta    GD1W/00009971/7

d/ położenie               obręb Reda 2,  ul. Jęczmienna

—————————————————————————————————————–

 1. przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru miasta Redy w rejonie ulic Cechowej, Puckiej, Wiejskiej, Jodłowej, Akacjowej i Kazimierskiej nieruchomość położona w jednostce przestrzennej oznaczonej symbolem 5MN, MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowej wielorodzinnej z ograniczeniem zabudowy do 6 mieszkań w jednym budynku wolnostojącym. W ramach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się zabudowę usługową towarzyszącą zajmującą maksymalnie jedną kondygnację użytkową budynków mieszkalnych.
 2. opis nieruchomości: ogrodzona wspólnie z działką 555/90; na nieruchomości urządzona
  zieleń, trawnik, altana. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Jęczmiennej
  —————————————————————————————————————————
 3. rodzaj i cel zbycia: sprzedaż w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej numerem działki 555/90,  stanowiącej własność osoby fizycznej,
 4. cena nieruchomości: 32.800,- zł netto

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

 1. termin obowiązywania ceny: 29 marca 2018r.
 2. osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 punkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które spełniają jeden z niżej wymienionych warunków:

– przysługuje im roszczenie o nabycie tej nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów ,

– są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia1990 r. albo ich spadkobiercami

mogą  składać wnioski o jej nabycie w Urzędzie Miasta w Redzie w terminie 6 tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości. tj. do dnia  17 maja 2017r.

—————————————————————————————————————–

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. do dnia 26 kwietnia 2017r.

Reda, dnia 05 kwietnia 2017r.

 

Skip to content