Zaznacz stronę

WAŻNE INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH

24-02-2017 | Aktualności

Przypominamy, że na użytkownikach wieczystych ciąży obowiązek uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Redy, która płatna jest z góry za dany rok najpóźniej w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

Opłata płatna jest na konto Urzędu Miasta w Redzie w Banku Millennium

61 1160 2202 0000 0002 5073 7431

BONIFIKATY OD OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I USTALENIE INNEGO TERMINU ZAPŁATY

Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami przewidują:

  1. w art. 74 – 50% bonifikatę od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych:

1) osoby fizyczne, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe. Osoby ubiegające się o udzielenie bonifikaty składają wnioski wraz z wykazaniem i udokumentowaniem swojej sytuacji materialnej i rodzinnej (ilość osób, udokumentowane dochody tych osób).

     2) spółdzielnie mieszkaniowe – osoby, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokali, spełniające warunki opisane wyżej, korzystają z bonifikaty w formie ulgi w opłatach z tytułu udziału w kosztach eksploatacji budynków. Wysokość ulgi powinna odpowiadać wysokości bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, udzielonej spółdzielni mieszkaniowej, proporcjonalnie do powierzchni lokali zajmowanych przez osoby uprawnione do bonifikaty.

O bonifikatę od opłaty rocznej występują spółdzielnie mieszkaniowe.

  1. w art. 71 ust. 4 – ustalenie na wniosek użytkownika wieczystego, złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, innego niż 31 dzień marca terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, nie przekraczającego danego roku kalendarzowego.
Skip to content