Zaznacz stronę

PRZETARG

03-03-2017 | Aktualności

B U R M I S T R Z     M I A S T A    R E D Y
OGŁASZA  DRUGIE PRZETARGI  USTNE  NIEOGRANICZONE
na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność
Gminy Miasto Reda, położonych w Redzie, w obrębie 2 przy ulicy Łopianowej
I. nieruchomość łącznego obszaru 0,0882 ha, oznaczona w ewidencji gruntów
numerami działek: 1362/9 obszaru 0,0624 ha, wpisana w księdze wieczystej GD1W/00068894/4 i
1364/13 obszaru 0,0258 ha, wpisana w księdze wieczystejGD1W/00005792/0
II. nieruchomość łącznego obszaru 0,0800 ha, oznaczona w ewidencji gruntów numerami działek:
1362/7 obszaru 0,0563 ha, wpisana w księdze wieczystej GD1W/00068894/4 i 1364/16 obszaru 0,0237
ha, wpisana w księdze wieczystej GD1W/00005792/0

Nieruchomości są:

1/  niezabudowane, niezagospodarowane, o dość regularnym kształcie, płaskie,

2/ posiadają bezpośredni dostęp do drogi gminnej ul. Łopianowej, wyposażonej
w urządzenia infrastruktury technicznej – sieć wodociągową, energetyczną i kanalizacyjną,

3/ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiadają następujące
przeznaczenie:  mieszkalnictwo jednorodzinne (funkcja wiodąca) oraz usługi (funkcja
uzupełniająca), preferowany typ zabudowy – jednorodzinna wolnostojąca umiarkowana,
usługi niezaliczone do kategorii szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz
mogących pogorszyć stan środowiska.

Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój 5 i 6, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.

Dla nieruchomości wyżej opisanych obniżono ceny wywoławczy ustalone do pierwszego przetargu oraz ustalono nowe ceny wywoławcze i wadium:

—————————————————————————————————————————

  1. numer działki               cena wywoławcza                               wadium

w zł                                               w zł

—————————————————————————————————————————

  1. 1362/9 i 1364/13 107 695,- zł netto                           10 770,- zł

———————————————————————————————————————-

  1. 1362/7 i 1364/16   97 665,- zł netto                             9 767,- zł

———————————————————————————————————————-

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

DRUGIE PRZETARGI odbędą się w dniu 10 KWIETNIA 2017 r.

od godziny 10,00  w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki na konto w Banku Millennium

66 1160 2202 0000 0002 5073 9669 najpóźniej do dnia  04 kwietnia 2017r. 

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

  1. dowody tożsamości (obojga małżonków) – w przypadkach osób fizycznych,
  2. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy w sposób określony w protokole z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym  zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed  terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy, w formie aktu notarialnego, w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację o powyższym można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój nr 202 i 203, telefon 58 678-80-14 lub 58 678-80-34 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

  

 

Skip to content