Zaznacz stronę

Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości

29-06-2017 | Aktualności

B U R M I S T R Z    M I A S T A   R E D Y

OGŁASZA  PIĄTY PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, w obrębie 2 przy ulicy Łopianowej, łącznego obszaru 0,0882 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek:

– 1362/9 obszaru 0,0624 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00068894/4

– 1364/13 obszaru 0,0258 ha, wpisana w księdze wieczystej GD1W/00005792/0.

 

Nieruchomość jest:

1/  niezabudowana, niezagospodarowana, o dość regularnym kształcie, płaskie,

2/ posiadaj bezpośredni dostęp do drogi gminnej ul. Łopianowej, wyposażonej
w urządzenia infrastruktury technicznej – sieć wodociągową, energetyczną i kanalizacyjną,

3/ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiada następujące
przeznaczenie:  mieszkalnictwo jednorodzinne (funkcja wiodąca) oraz usługi (funkcja
uzupełniająca), preferowany typ zabudowy – jednorodzinna wolnostojąca umiarkowana,
usługi niezaliczone do kategorii szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz
mogących pogorszyć stan środowiska.

 

         Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie,  ul. Gdańska 33, pokój 5 i 6, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.

 

Dla nieruchomości wyżej opisanych ustalono:
 – cenę wywoławczą w kwocie 107 695,- zł netto
– wadium w kwocie 10.770,- zł.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT,
w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów
i usług z dnia 11.03.2004r.

         PIĄTY PRZETARG  odbędzie się w dniu 16 SIERPNIA 2017r.
o godzinie 10,00  w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33.

Pierwszy przetarg dla przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono w dniu 28 lutego 2017r., drugi w dniu 10 kwietnia 2017r, trzeci w dniu 16 maja 2017r. a czwarty w dniu 28 czerwca 2017r.

    

         Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

         WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki na konto
w Banku Millennium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669 najpóźniej do dnia  09 sierpnia 2017
r. 

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

  1. dowody tożsamości (obojga małżonków) – w przypadkach osób fizycznych,
  2. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia  przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną
w przetargu, pomniejszoną o  wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy
w sposób określony w protokóle z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia  umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym  zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed  terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy, w formie aktu notarialnego, w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

         Informację  o powyższym można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój nr 202 i 203, telefon 58 678-80-14 lub 58 678-80-34 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

  

 

Skip to content