Zaznacz stronę

II PRZETARG

23-02-2017 | Aktualności, Przetargi

B U R M I S T R Z     M I A S T A    R E D Y

OGŁASZA  DRUGI PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, u zbiegu ulic Sosnowej, Korzennej i Miodowej, łącznego obszaru 0,2249 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek:  

– 319 o pow. 0,0451 ha,    wpisanej w księdze wieczystej GD2W/00017913/9,

– 327/6 o pow. 0,0280 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD2W/00017913/9,

– 327/7 o pow. 0,0168 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD2W/00017913/9,

– 307 o pow. 0,0221 ha,    wpisanej w księdze wieczystej GD2W/00014065/8,

– 308 o pow. 0,0253 ha,    wpisanej w księdze wieczystej GD2W/00014066/5,

– 309 o pow. 0,0239 ha,    wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00014064/1,

– 310 o pow. 0,0263 ha,    wpisanej w księdze wieczystej GD2W/00014073/7,

– 311/2 o pow. 0,0269 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD2W/00014071/3

– 312/4 o pow. 0,0105 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD2W/00014052/4.

1/  Nieruchomość jest niezabudowana, o nieregularnym kształcie, występują nierówności,
teren porośnięty samosiejkami,

2/ Posiada bezpośredni dostęp do dróg gminnych ul. Miodowej i Sosnowej (drogi gruntowe)
oraz Korzennej (droga urządzona), wyposażonych w urządzenia infrastruktury technicznej
– sieć wodociągową, energetyczną, gazową i kanalizacyjną,

3/ Przez nieruchomość przebiega sieć energetyczna i wodociągowa. Nabywca nieruchomości
zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności polegającej na prawie
swobodnego dostępu gestora sieci energetycznej i wodociągowej, celem usunięcia awarii,
przeprowadzenia czynności konserwatorskich itp.

4/ W zmianie fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
miasta obejmującego północno – zachodnią część obszaru Rekowa w Redzie nieruchomość
położona jest w obszarach oznaczonych symbolami:

– 4 MN (obszar 0,1864 ha) – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z wykluczeniem zabudowy szeregowej, z dopuszczeniem usług wbudowanych,
zlokalizowanych w parterach budynków mieszkalnych, maksimum do 30% powierzchni
użytkowej parteru.

Dopuszczalny zakres usług: usługi biurowe, administracyjne, gabinety lekarskie
i pokrewne, usługi handlu, usługi rzemiosła bytowego (usługi krawieckie, fryzjerskie,
kosmetyczne, szewc itp);

– 5 ZP (obszar 0,0385 ha) – teren zieleni urządzonej; dopuszcza się lokalizację obiektów
małej architektury, wyklucza się lokalizowanie budynków, prowadzenie infrastruktury
technicznej i lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej ( nie dotyczy studni
chłonnych dla wód opadowych).

Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój 5, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.

 Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono cenę wywoławczą i wadium:

– cenę wywoławczą 195.300,- zł netto

– wadium: 19.530,- zł.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

DRUGI PRZETARG odbędzie się w dniu 28 MARCA 2017r. o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki, najpóźniej do dnia 23 marca 2017r., na konto Urzędu Miasta w Redzie w Banku Millennium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669.

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

  1. dowód wpłaty wadium,
  2. dowody tożsamości (obojga małżonków) – w przypadkach osób fizycznych,
  3. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają, lub gdy przetarg zostanie odwołany, wadium zostanie zwrócone, na konto, z którego zostało wpłacone, nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy w sposób określony w protokole z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym  zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed  terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację o powyższym można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój nr 202 i 203, telefon 58 678-80-14 lub 58 678-80-34 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

 

 

Skip to content