Zaznacz stronę

Obwieszczenie RDOŚ

25-02-2016 | Aktualności

Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska w Gdańsku, działając na podstawie art.10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.23) w związku z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) niniejszym zawiadamia o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: ,,Odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Redy …

czytaj całość: Obwieszczenie RDOŚ 16.02.2015-1

Skip to content