Zaznacz stronę

Konkurs dla uczniów szkół średnich

25-08-2016 | Aktualności

Konkurs dla uczniów szkół średnich będących mieszkańcami Redy na pomysł działania/imprezy z okazji 50-lecia miasta.

 1. Na mocy porozumienia z 11.12.2015 roku między Burmistrzem Miasta Reda a Przewodniczącym Rady Miejskiej w Redzie Komisja Oświaty Rady Miejskiej ogłasza konkurs dla młodzieży uczniów szkół średnich zamieszkujących nasze miasto i chcących wziąć udział w projekcie edukacyjnym „Młodzieżowa Rada Miejska w Redzie”. Chętni do wzięcia udziału w konkursie nie mogą do dnia 31.12.2016 roku mieć skończonych 18 lat.
 2. Celem konkursu jest wyłonienie 6 osób w skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Redzie.
 3. Podstawą rekrutacji do projektu będzie pomysł na działanie lub imprezę towarzyszącą  zbliżającym się obchodom 50-lecia miasta Reda.
 4. Pomysł powinien przybrać formę opisu słownego do 2 stron A4 komputeropisu (z ewentualną wizualizacja lub zdjęciami w załączeniu) lub do 4 slajdów prezentacji w formacie Power Point na płycie CD. Należy załączyć kartkę z danymi – imię nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, nazwę szkoły do której się obecnie uczęszcza, mail i numer telefonu kontaktowego.
 5. Prace wraz z kartką zawierającą dane należy składać w kopercie formatu A4 (opisaną tylko  „Prace na Konkurs Młodzieżowa Rada Miejska w Redzie”) do sekretariatu Urzędu Miasta w Redzie przy ulicy Gdańskiej 33. Nie będą się liczyć prace przesłane pocztą.
 6. Termin składania prac mija dnia 16.09.2016 o godzinie 13:00.
 7. Komisja Oświaty powoła też zespół do przeprowadzenia konkursu spośród radnych Rady Miejskiej i pracowników Urzędu Miasta w Redzie.
 8. Oceniane będą w skali od 1 do 10 pkt – realność pomysłu (szczególnie pod względem finansowym), atrakcyjność pomysłu oraz wrażenie ogólne. Każdy członek wypełnia niezależnie karty oceny i wtedy nastąpi zsumowanie wyników. Sześć najwyżej ocenionych prac pozwoli nagrodzonym osobom na wejście w skład Młodzieżowej Rady Miejskiej II kadencji.
 9. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta, a zwycięzcy zostaną powiadomieni też drogą mailową lub telefoniczną. Pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady planowane jest w październiku 2016 roku.
 10. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość wykorzystania przesłanych materiałów w celach promocyjnych z pełnym poszanowaniem przepisów o prawach autorskich.
 11. Prace możliwe będą do odebrania na życzenie uczestników konkursu od dnia 3 do 7 października w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miasta  w godzinach pracy urzędu.

 

 

Skip to content