Zaznacz stronę

IX Pprzetargi Ustne Nieograniczone na Sprzedaż Gminnych Nieruchomości

29-06-2016 | Aktualności, Przetargi

Burmistrz Miasta Redy Ogłasza  Dziewiąte Przetargi  Ustne  Nieograniczone na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Redy, położonych w Redzie, w obrębie 2, przy ulicy Łopianowej

I. nieruchomość łącznego obszaru 0,0882 ha, oznaczona w ewidencji gruntów numerami działek: 1362/9 obszaru 0,0624 ha, wpisana w księdze wieczystej GD1W/00068894/4 i 1364/13 obszaru 0,0258 ha, wpisana w księdze wieczystej GD1W/00005792/0

II. nieruchomość łącznego obszaru 0,0800 ha, oznaczona w ewidencji gruntów numerami działek: 1362/7 obszaru 0,0563 ha, wpisana w księdze wieczystej GD1W/00068894/4 i 1364/16 obszaru 0,0237 ha, wpisana w księdze wieczystej GD1W/00005792/0

Nieruchomości są:

1/  niezabudowane, niezagospodarowane, o dość regularnym kształcie, płaskie,

2/ posiadają bezpośredni dostęp do drogi gminnej ul. Łopianowej, wyposażonej w urządzenia infrastruktury technicznej – sieć wodociągową, energetyczną i kanalizacyjną,

3/ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiadają następujące przeznaczenie:  mieszkalnictwo jednorodzinne (funkcja wiodąca) oraz usługi (funkcja uzupełniająca), preferowany typ zabudowy – jednorodzinna wolnostojąca umiarkowana, usługi niezaliczone do kategorii szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć stan środowiska.

Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój 5 i 6, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.

Dla nieruchomości wyżej opisanych ustalono cenę wywoławczą i wadium:

—————————————————————————————————————————

  1. numer działki                        cena wywoławcza w zł                wadium  w zł

—————————————————————————————————————————

  1. 1362/9 i 1364/13                  108 205,- zł netto                           10 821,- zł

———————————————————————————————————————-

  1. 1362/7 i 1364/16                    98 175,- zł netto                             9 818,- zł

———————————————————————————————————————-

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

DZIEWIĄTE PRZETARGI  odbędą się w dniu 24 SIERPNIA 2016r. od godziny 10:00  w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33.

Pierwsze przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości przeprowadzono w dniu 18sierpnia 2015r., drugie w dniu 29 września 2015r., trzecie w dniu 10 listopada 2015r., czwarte w dniu 28 stycznia 2016r., piąte w dniu 03 marca 2016r., szóste w dniu 12 kwietnia 2016r., siódme w dniu w dniu 18 maja 2016r. a ósme w dniu 28 czerwca 2016r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki na konto  w Banku Millennium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669 najpóźniej do dnia 18 sierpnia 2016r. 

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

  1. dowody tożsamości (obojga małżonków) – w przypadkach osób fizycznych,
  2. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia  przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną w przetargu, pomniejszoną o  wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy  w sposób określony w protokóle z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia  umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym  zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed  terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy, w formie aktu notarialnego, w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację  o powyższym można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój nr 202 i 203, telefon 58 678-80-14 lub 58 678-80-34 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

  

 

Skip to content