Zaznacz stronę

Informacja Burmistrza Miasta Redy

13-05-2016 | Aktualności, Przetargi

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. w Dz. U. z 2015r., poz. 1774 późn. zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33, na okres 21 dni, wykazy nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonych  w Redzie, w obrębie 2, przy ul. Płk. Dąbka, oznaczonych numerami działek:

– 286/12, obszaru 0,0047 ha, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem działki  276/15,

– 286/11, obszaru 0,0078 ha, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem działki  276/14,

– 286/13, obszaru 0,0044 ha, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem działki  276/16.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 punkt 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami, które spełniają jeden z niżej wymienionych warunków tj:

– przysługują im roszczenia o nabycie tych nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,

  – są poprzednimi właścicielami zbywanych nieruchomości pozbawionymi prawa ich własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo spadkobiercami poprzednich właścicieli, mogą składać wnioski o ich nabycie w Urzędzie Miasta w Redzie  w terminie 6 tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości tj. do dnia 23 czerwca 2016r.

Informację  o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami: 58 678-80-14 i 58 678-80-34, osobiście w pokoju nr 202 i 203, w Urzędzie Miasta w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

 

 

 

Skip to content