Zaznacz stronę

Informacja Burmistrza Miasta Redy

24-03-2016 | Aktualności

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. w Dz. U. z 2015r., poz. 1774 późn.zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości oznaczonej numerami działek 41/22, 41/23 i 89, łącznego obszaru 0,0419 ha, położonej w Redzie, w obrębie 3, przy ul. Ogrodników, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerami działek 117 i 116/1

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 punkt 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami, które spełniają jeden z warunków:

– przysługują im roszczenia o nabycie tych nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,

– są poprzednimi właścicielami zbywanych nieruchomości pozbawionymi prawa ich własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo spadkobiercami poprzednich właścicieli, mogą składać  wnioski o ich nabycie w Urzędzie Miasta w Redzie  w terminie 6 tygodni licząc od dnia  podania wykazu do publicznej wiadomości tj. do dnia 06 maja 2016r.

Informację  o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami 58 678-80-14 lub 58 678-80-34, osobiście w pokoju nr 202 i 203 w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

 

 

 

Skip to content