Zaznacz stronę

Informacja Burmistrza Miasta Redy

01-02-2016 | Aktualności

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. w Dz. U. z 2015r., poz. 1774 późn.zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33, na okres 21 dni, wykazy nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonych w Redzie:

– w obrębie 1, przy ul. Żwirowej, oznaczonej numerem działki 1046/3, obszaru 0,0031 ha, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem działki 482/4,

– w obrębie 5, przy ul. Rekowskiej, oznaczonej numerem działki 212/7, obszaru 0,0083 ha, zabudowanej stacją transformatorową, przeznaczoną do sprzedaży w celu uregulowania stanu prawnego na rzecz właściciela stacji.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 punkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, które spełniają jeden z warunków:

– przysługują im roszczenia o nabycie tych nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,

– są poprzednimi właścicielami zbywanych nieruchomości pozbawionymi prawa ich własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo spadkobiercami poprzednich właścicieli, mogą składać wnioski o ich nabycie w Urzędzie Miasta w Redzie w terminie 6 tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości tj. do dnia 14 marca 2016r.

Informację o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami 58 678-80-14 lub 58 678-80-34, osobiście w pokoju nr 202 i 203 w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

Skip to content