Zaznacz stronę

I N F O R M A C J A

09-12-2016 | Aktualności

BURMISTRZA  MIASTA  REDY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. w Dz. U. z 2015r.  poz. 1774 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicach ogłoszeń

w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie, ul.  Gdańska 33, na okres 21 dni  wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem Ochotniczej Straży Pożarnej w Redzie na  czas nieoznaczony  położonej w Redzie przy ul. Puckiej 1,  zabudowanej budynkiem strażnicy o powierzchni 506 m², wzniesionej na działkach oznaczonych numerami 160; 160/6; 164/7 o łącznej powierzchni 1574 m², z przeznaczeniem na cele statutowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Redzie.   

Informacji o powyższym udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta w Redzie ul. Gdańska 33, pokój nr 203. Telefon (58) 678-80-14 lub 678-80-13. www.reda.pl

Skip to content