Zaznacz stronę

Drugie Przetargi Ustne Nieograniczone na sprzedaż gminnych nieruchomości

05-02-2016 | Aktualności, Przetargi

Burmistrz Miasta Redy Ogłasza Drugie Przetargi Ustne Nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Redy, położonych w Redzie w obrębie 2:

I. nieruchomość położona u zbiegu ulic Polnej i Trzcinowej, oznaczona w ewidencji   gruntów numerem działki 1390/1, obszaru 0,5330 ha, wpisana w księdze wieczystej   GD1W/00006489/0

Nieruchomości jest::

1/ niezabudowana, niezagospodarowana, o regularnym kształcie zbliżonym do trapezu, płaska,

2/ posiada bezpośredni dostęp do dróg gminnych ul. Polnej i ul. Trzcinowej,

3/ teren przyległy wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej – sieć wodociągową, elektroenergetyczną i kanalizacyjną,

4/ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiada następujące przeznaczenie: usługi (funkcja wiodąca), mieszkalnictwo jednorodzinne lub wielorodzinne (funkcja uzupełniająca) oraz w nieznacznym fragmencie zieleń urządzona ogólnodostępna (funkcja wiodąca) oraz usługi (funkcja uzupełniająca); usługi niezaliczone do kategorii szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć stan środowiska.

II. nieruchomość położona przy ulicy Trzcinowej, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 1390/2, obszaru 0,4679 ha, wpisana w księdze wieczystej    GD1W/00006489/0

Nieruchomości jest::

1/ niezabudowana, niezagospodarowana, o regularnym kształcie, płaska,

2/ posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej ul. Trzcinowej,

3/ w pobliżu północnej granicy działki biegnie linia energetyczna, Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności polegającej na prawie swobodnego dostępu gestora sieci energetycznej, celem usunięcia awarii, przeprowadzenia czynności konserwatorskich itp.

4/ teren przyległy wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej – sieć wodociągową, elektroenergetyczną i kanalizacyjną,

5/ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiada następujące przeznaczenie: usługi (funkcja wiodąca), mieszkalnictwo jednorodzinne lub wielorodzinne (funkcja uzupełniająca); usługi niezaliczone do kategorii szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć stan środowiska.

Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój 5 i 6, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.

Dla nieruchomości wyżej opisanych obniżono ceny ustalone do pierwszego przetargu oraz ustalono nowe ceny wywoławcze i wadium:

—————————————————————————————————————————

  1. numer działki               cena wywoławcza  w zł                            wadium w zł

—————————————————————————————————————————

  1. 1390/1                               828.000,- zł netto                                  82.800,- zł

———————————————————————————————————————-

  1. 1390/2                              725.400,- zł netto                                     72.540,- zł

———————————————————————————————————————-

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

DRUGIE PRZETARGI odbędą się w dniu 17 MAJA 2016r. od godziny 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33.

Pierwsze przetargi dla przedmiotowych nieruchomości przeprowadzono w dniu 03 lutego 2016r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki na konto w Banku Millennium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669 najpóźniej do dnia 11 maja 2016r.

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

  1. dowody tożsamości (obojga małżonków) – w przypadkach osób fizycznych,
  2. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy w sposób określony w protokóle z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy, w formie aktu notarialnego, w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację o powyższym można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój nr 202 i 203, telefon 58 678-80-14 lub 58 678-80-34 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

  

 

Skip to content