Zaznacz stronę

WYPRAWKA SZKOLNA 2015

18-08-2015 | Aktualności, Aktualności Oświatowe

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. 2015, poz. 938), Burmistrz Miasta Redy informuje, iż w roku szkolnym 2015/2016 do dnia 10 września 2015 roku należy składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016. Wnioski można pobrać w sekretariatach szkół. Wniosek składa rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy), nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Komu przysługuje:

uczniom klasy III szkoły podstawowej i klasy IV technikum, jeżeli dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015, poz. 114) tj. 574 zł.

– uczniom klasy III szkoły podstawowej i klasy IV technikum, pochodzącym z rodzin w których dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1 w/w ustawy o świadczeniach rodzinnych. W tym przypadku do wniosku należy dołączyć uzasadnienie. Po otrzymaniu od dyrektorów list uczniów Burmistrz Miasta Redy określi w ramach 5 % limitu miejsc dla gminy, wyznaczonego przez liczbę uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasach III szkoły podstawowej oraz klasie IV technikum, liczbę uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy poza kryterium dochodowym.

uczniom  słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującym w roku szkolnym 2015/2016 obowiązek szkolny (dot. uczniów szkół podstawowych z wyjątkiem klas: I, II, IV i gimnazjów z wyjątkiem klasy I)

Ustalenie dochodu rodziny:

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego. W przypadku nie korzystania ze świadczeń rodzinnych niezbędne jest przedstawienie wszystkich dochodów osiąganych przez członków rodziny w roku 2013, na podstawie zaświadczenia o dochodach, które można uzyskać we właściwym Urzędzie Skarbowym.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego, nie trzeba przedstawiać zaświadczenia o wysokości dochodów. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b, ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Skip to content