Zaznacz stronę

PRZETARGI

20-08-2015 | Aktualności

B U R M I S T R Z     M I A S T A    R E D Y

OGŁASZA  DRUGIE PRZETARGI  USTNE  NIEOGRANICZONE

na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność

Gminy Miasta Redy, położonych w Redzie, w obrębie 2 przy ulicy Łopianowej

 1. nieruchomość łącznego obszaru 0,0882 ha, oznaczona w ewidencji gruntów
     numerami działek: 1362/9 obszaru 0,0624 ha, wpisana w księdze wieczystej
     GD1W/00068894/4 i 1364/13 obszaru 0,0258 ha, wpisana w księdze wieczystej
     GD1W/00005792/0
 2. nieruchomość łącznego obszaru 0,0800 ha, oznaczona w ewidencji gruntów
     numerami działek: 1362/7 obszaru 0,0563 ha, wpisana w księdze wieczystej
     GD1W/00068894/4 i 1364/16 obszaru 0,0237 ha, wpisana w księdze wieczystej
     GD1W/00005792/0

Nieruchomości są:

1/  niezabudowane, niezagospodarowane, o dość regularnym kształcie, płaskie,

2/ posiadają bezpośredni dostęp do drogi gminnej ul. Łopianowej, wyposażonej
   w urządzenia infrastruktury technicznej – sieć wodociągową, energetyczną i kanalizacyjną,

3/ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiadają następujące
   przeznaczenie:  mieszkalnictwo jednorodzinne (funkcja wiodąca) oraz usługi (funkcja
   uzupełniająca), preferowany typ zabudowy – jednorodzinna wolnostojąca umiarkowana,
   usługi niezaliczone do kategorii szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz
   mogących pogorszyć stan środowiska.

        Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie,
ul. Gdańska 33, pokój 5 i 6, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.

Dla nieruchomości wyżej opisanych obniżono ceny wywoławczy ustalone do pierwszego przetargu oraz ustalono nowe ceny wywoławcze i wadium:

————————————————————————————————-

 1.     numer działki      cena wywoławcza  w zł       wadium   w zł

————————————————————————————————–

 1.    1362/9 i 1364/13       108 205,- zł netto            10 821,- zł

—————————————————————————————————

 1.    1362/7 i 1364/14       98 175,- zł netto               9 818,- zł

—————————————————————————————————-

 

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT,
w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów
i usług z dnia 11.03.2004r.

        DRUGIE PRZETARGI  odbędą się w dniu 29 WRZEŚNIA 2015r . od godziny 10,00  w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33.         

        Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

        WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki na konto  
w Banku Millennium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669 najpóźniej do dnia  23 września  2015r.  

        O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.   

        Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

 1. dowody tożsamości (obojga małżonków)  – w przypadkach osób fizycznych,
 2. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości  

   osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

        Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia  przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

        Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną
w przetargu, pomniejszoną o  wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy  
w sposób określony w protokóle z przetargu.

        Termin i miejsce zawarcia  umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym  zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed  terminem umowy.

        Koszty związane z zawarciem umowy, w formie aktu notarialnego, w całości ponosi nabywca.

        Wadium przepada, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

        Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

        Informację  o powyższym można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój nr 202 i 203, telefon 58 678-80-14 lub 58 678-80-34 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

  

 

Skip to content