Zaznacz stronę

PRZETARG – działki 185/2 obszaru 0,0651 ha

05-02-2015 | Aktualności

BURMISTRZ MIASTA REDY
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej
w Redzie, przy ul. Ogrodowej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 185/2 obszaru 0,0651 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00022528/4.

1/ Nieruchomość jest: niezabudowana i niezagospodarowana, posiada regularny kształt prostokąta.
2/ Przez nieruchomość przebiega sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa.
3/ Posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej ul. Ogrodowej, wyposażonej w urządzenia infrastruktury technicznej – sieć wodociągową, energetyczną, gazową i kanalizacyjną,
4/ Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gdańskiej, Gniewowskiej, Ogrodowej i Cechowej – nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 4 MN,MW/U– teren istniejącej i projektowanej
zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej z dopuszczeniem towarzyszącej zabudowy usługowej. W ramach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się zabudowę usługową towarzyszącą, zajmującą maksymalnie jedną kondygnację nadziemną i
podziemną budynków mieszkalnych. Dopuszcza się wyłącznie działalność usługową nieuciążliwą dla zabudowy mieszkaniowej typu: handel detaliczny (poza stacjami paliw), gastronomia, usługi turystyki, usługi łączności (poza stacjami nadawczymi i przekaźnikowymi używającymi fal elektromagnetycznych w celach propagacji), usługi
kultury, usługi kultu religijnego, biura, administracja, rzemiosło nieuciążliwe (szewc, krawiec, fryzjer, tapicer itp.), usługi zdrowia z wyłączeniem szpitali i domów opieki zdrowotnej, działalność gospodarczą związaną z wykonywaniem wolnych zawodów oraz inne usługi o analogicznym stopniu uciążliwości. Warunkiem wprowadzenia zabudowy
towarzyszącej jest wcześniejsza lub równoległa realizacja zabudowy mieszkaniowej.

Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można
uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska
33, pokój 5, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do:

1. ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu dla każdoczesnego właściciela działki nr 184, celem umożliwienia dostępu do drogi publicznej,

2. ustanowienia nieodpłatnej służebności polegającej na prawie swobodnego dostępu gestorów sieci: energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej, celem usunięcia awarii, przeprowadzenia czynności konserwatorskich itp.

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono:
– cenę wywoławczą 127 000,- zł netto
– wadium 12 700,- zł.

Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

PRZETARG odbędzie się w dniu 10 MARCA 2015r.

o godzinie 10,00 w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki, najpóźniej do dnia 04 marca 2015r., na konto Urzędu Miasta w Redzie w Banku Millennium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669.

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.
Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowody tożsamości (obojga małżonków) – w przypadkach osób fizycznych,
2. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną
w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy
w sposób określony w protokóle z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami 58 678-80-14 lub 58 678-80-34, osobiście w pokojach nr 202 i 203 w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

Skip to content