Zaznacz stronę

Informacja o wykazach

18-03-2015 | Aktualności, Wykazy

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA REDY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. w Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, na okres 21 dni, wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonych do sprzedaży:

  1. w drodze przetargu, w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod mieszkalnictwo jednorodzinne i usługi, oznaczoną numerami działek : 180/37, 1364/6, 1361/6 i 171/35 łącznego obszaru 0,0736 ha, położonej przy ul. Polnej:
  2. w drodze bezprzetargowej, położonej w Redzie, przy ul. Długiej, oznaczonej numerem działki 525/51 obszaru 0,0433 ha, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem działki 525/4.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 punkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, które spełniają jeden z warunków:

– przysługują im roszczenia o nabycie tych nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych
przepisów,

– są poprzednimi właścicielami zbywanych nieruchomości pozbawionymi prawa ich własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo spadkobiercami poprzednich właścicieli, mogą składać wnioski o ich nabycie w Urzędzie Miasta w Redzie w terminie 6 tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości tj. do dnia 28 kwietnia 2015r.

Informację o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami 58 678-80-14 lub 58 678-80-34, osobiście w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój nr 202 i 203 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

Skip to content