Zaznacz stronę

Informacja MOPS dot. zasiłku rodzinnego

02-09-2015 | Aktualności

Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie dot. terminu składania wniosków o zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2015/2016

Okres zasiłkowy 2015/2016 rozpoczyna się od 1 listopada 2015r. i trwa do 31 października 2016r.

Wnioski o zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy przyjmowane będą od 1 września 2015 r.

Dokumenty potrzebne do uzyskania zasiłków rodzinnych na okres zasiłkowy  od 1 listopada 2015r. do 31 października 2016 r.

 • Ksero dowodu osobistego rodziców, skrócone akty urodzenia dzieci (kserokopia).
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2014r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny osiągających dochody lub oświadczenia o dochodach (na podstawie PIT-36 lub PIT-37).
 • Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2014r.
 • Wyrok lub ugoda sądowa o zasądzonych alimentach, zaświadczenie od komornika za rok 2014 o wysokości wyegzekwowanych alimentów.
 • Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły dzieci powyżej 16-go roku życia – dojazdy – rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 .
 • W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych za rok 2014.
 • Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodę sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny oraz wyrok lub ugodę sądową za rok 2014.
 • W przypadku utraty dochodu – dokument stwierdzający datę utraty dochodu , świadectwo pracy , PIT za dany rok.
 • W przypadku uzyskania nowego dochodu – dokument stwierdzający datę uzyskania dochodu oraz zaświadczenie o wysokości dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych.

W przypadku gdy wniosek będzie również dotyczył dodatku do zasiłku rodzinnego:

z tytułu urodzenia dziecka

 • Zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną w okresie od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu ( według obowiązującego wzoru).

– z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie przebywania na urlopie wychowawczym:

 • Zaświadczenie od pracodawcy na jaki okres został udzielony urlop wychowawczy i na które dziecko.
 • Zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia.
 • Zaświadczenie od pracodawcy o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego.
 • Zaświadczenie z ZUS o zgłoszeniu przez pracodawcę do ubezpieczenia społecznego lub aktualny dokument ZUS RMUA od pracodawcy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o dodatek

– z tytułu samotnego wychowywania dziecka:

 • Kopię aktu agonu drugiego z rodziców.
 • Zupełny akt urodzenia w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany.
 • Odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców.

Inne dokumenty w zależności od indywidualnej sytuacji rodziny.

Wnioski należy składać w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

 1. Derdowskiego 25   pok. Nr 1 i Nr 2

od poniedziałku do czwartku w godz. od 7.30 do 15.30 piątek w godz. od 7.30 do 15.15

telefon 58 678 74 87 lub 58 678 58 65 wew. 40 lub 43

 

Skip to content