Zaznacz stronę

Informacja Burmistrza Miasta Redy

10-11-2015 | Aktualności

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. w Dz. U. z 2015r., poz. 1774.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, na okres 21 dni, wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Redy, położonych w Redzie, przy ul. Łąkowej, oznaczonych numerami działek:

– 62/140 obszaru 0,0051 ha,

– 62/141 obszaru 0,0045 ha,

– 62/145 obszaru 0,0041 ha,

– 62/146 obszaru 0,0045 ha,

– 64/147 obszaru 0,0045 ha.

W/w nieruchomości objęte są umowami dzierżawy zawartymi na okres 10 lat, zostały zabudowane przez dzierżawców na podstawie zezwoleń na budowę i są przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawców.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 punkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, które spełniają jeden z warunków:

– przysługują im roszczenia o nabycie tej nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,

– są poprzednimi właścicielami zbywanych nieruchomości pozbawionymi prawa ich własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo spadkobiercami poprzednich właścicieli, mogą składać wnioski o ich nabycie w Urzędzie Miasta w Redzie, w terminie 6 tygodni, licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości, tj. do dnia 22 grudnia 2015r.

Informację o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami: 58 678-80-14 i 58 678-80-34, osobiście w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój nr 202 i 203 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

Skip to content