Zaznacz stronę

I N F O R M A C J A

03-07-2015 | Aktualności

BURMISTRZA  MIASTA  REDY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. w Dz. U. z 2015r., poz. 782 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w Redzie, przy ul. Dębowej, oznaczonej numerem działki 318/2 obszaru 0,0108 ha, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem działki  315/4.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 punkt 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami, które spełniają jeden z warunków:

– przysługują im roszczenia o nabycie tej nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych
przepisów,

– są poprzednimi właścicielami zbywanych nieruchomości pozbawionymi prawa ich własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo spadkobiercami poprzednich właścicieli, mogą składać wnioski o ich nabycie w Urzędzie Miasta w Redzie  w terminie 6 tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości tj. do dnia 14 sierpnia 2015r.

Informację  o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami 58 678-80-14 lub 58 678-80-34, osobiście w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój nr 202 i 203 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

 

Skip to content