Zaznacz stronę

Zapraszamy do udziału w I Redzkim Biegu

15-05-2014 | Aktualności, Programy profilaktyczne

 

moksir

Szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

I REDZKI BIEG

I Cel

• Promocja Miasta Reda
• Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu, profilaktyka chorób cywilizacyjnych.

II Organizator

• Urząd Miasta Reda
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie

Kontakt: Kierownik Imprezy: Zbigniew Elwart, tel. 662 089 911/MOSIR REDA/

III Termin i miejsce biegu

07.06.2014r. (sobota), godz. 11.00
Biuro zawodów i parking: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Łąkowa 59, 84-240 Reda

IV Trasa biegu głównego

1. Start/Meta biegu nastąpi w skrzyżowanie ulic 12 Marca oraz Narcyzowej. Uczestnicy na miejsce startu przewiezieni zostaną autobusami , odjazd autobusów spod biura biegu godz.10.20 lub transportem własnym.
2.Trasa biegu będzie prowadzić:
– drogą gminną ul. 12 Marca w Redzie /1,2 km/ na odcinku , skrzyżowanie ulic 12 Marca oraz Narcyzowej do granicy z lasem
– szlakiem niebieskim w lesie Puszczy Darżlubskiej /2,3km/ x 2.
– łączenie szlaku z ul. 12 Marca do skrzyżowania ulic 12 Marca i M.Karłowicz /1,5km/ x 2

3. Dystans biegu to 10000m
4. Podłoże – asfalt, drogi leśne, gruntowe
5. Trasa będzie się składać z 2 rund po 3,8 km oraz dobiegu ze startu i mety po 1,2 km.
6. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1,5 godziny.
7. Odcinki biegu prowadzące drogami publicznymi zostaną zabezpieczone przez funkcjonariuszy nw. służb i odbędą się przy częściowym i czasowym ograniczeniu ruchu drogowego. Mimo tego, wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani będą do
zachowania szczególnej ostrożności, a także stosowania się do poleceń osób z obsługi technicznej biegu, Policji, Straży Pożarnej oraz Służb Organizatorów;

8. Uczestnicy biegu są zobowiązani do przestrzegania zasad ruchu drogowego

9. Trasa będzie oznaczona co 1 km

V Klasyfikacja

• Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn: miejsca I – VI.
• Kategorie:
– OPEN Mężczyźni
– OPEN Kobiety
– 50+ Mężczyźni
– 50+ Kobiety
• Najlepsza zawodniczka i zawodnik z Miasta Reda

VI Pomiar czasu

Pomiar czasu i ustalenie kolejności, za pomocą sędziów technicznych.

VII Nagrody i świadczenia dla zawodników

Uczestnik biegu otrzyma numer startowy. Po biegu organizator zapewnia pamiątkowy medal.
Zawodnicy, którzy zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej, nie zostaną nagrodzeni w kategoriach wiekowych.
• W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn organizator przewiduje puchary za miejsca I – VI,
• Najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik z terenu Gminy Reda otrzymują puchary.

VIII Zgłoszenia do biegu

Zgłoszenia można dokonać elektronicznie do dnia 5.06.2014r.
na stronie www.mosir.reda.pl , www.elektronicznezapisy.pl oraz w dniu zawodów tj. 07.06.2014r. w godz. 8.30–10.00

IX Uczestnictwo

• w celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście do biura zawodów, do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16-ty rok życia, do dnia 07.06.2014r.
• zawodnik niepełnoletni musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym (z numerem dowodu tożsamości i adresem zamieszkania) oraz zaświadczenie lekarskie o zdolności do udziału w zawodach,
• każdy zawodnik pełnoletni startuje na swoją odpowiedzialność co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,
• każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym, a także dla celów marketingowych biegu,
• każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
• pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

X Wydarzenia towarzyszące

1. biegi dzieci i młodzieży (odp. Arkadiusz Janor e-mail celtikowiec@tlen.pl)

XI Postanowienia końcowe

1. Uczestnik poprzez zgłoszenie do biegu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy;
2. Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego iż organizator, i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach;
3. Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko;
4. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim;
5. Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami;
6. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości , iż w razie kolizji lub wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora ;
7. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu;
8. Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych;
9. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr. 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami);
10. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem w internecie;
11. Uczestnik swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia, że wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie;
12. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany;
13. Protesty rozstrzyga organizator zawodów – decyzje organizatora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin.
14. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji.

Lista osób zapisanych: http://elektronicznezapisy.pl/events/1359/starts

mapa biegu

 

Skip to content