Zaznacz stronę

XII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gmninnej nieruchomości

14-08-2014 | Aktualności

Burmistrz Miasta Redy Ogłasza Dwunasty Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy położonej w Redzie w obrębie 1 w rejonie ulic Gniewowskiej i Żwirowej, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00022528, oznaczonej numerem działki 480/9 o powierzchni 0,0649 ha.

Nieruchomość objęta przetargiem jest:

1/ niezabudowana i niezagospodarowana

2/ posiada bezpośredni dostęp do drogi powiatowej ul. Gniewowskiej i gminnej ul. Żwirowej; obsługa komunikacyjna z ul. Żwirowej za pośrednictwem drogi gminnej
oznaczonej numerem działki 480/11.

3/ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiada następujące przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa nieuciążliwa w tym
usługi oświaty, sportu i rekreacji; dopuszcza się zabudowę usług handlu o powierzchni sprzedaży nie większej niż 200 m2 ;dopuszcza się realizację zabudowy usługowej lub mieszkalnej zamiennie.

Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój nr 5 i 6, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono:

– cenę wywoławczą 116 500,- zł netto

– wadium 11 650,- zł.

Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

DWUNASTY PRZETARG odbędzie się w dniu 23 WRZEŚNIA 2014r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33.

Pierwszy przetarg na przedmiotową nieruchomości przeprowadzono w dniu 02 lipca 2013r., drugi w dniu 21 sierpnia 2013r., trzeci w dniu 02 października 2013r., czwarty w dniu 07 listopada 2013r., piąty w dniu 11 grudnia 2013r., szósty w dniu 16 stycznia 2014r. ,siódmy w dniu 20 lutego 2014r., ósmy w dniu 25 marca 2014r., dziewiąty w dniu 19 maja 2014r., dziesiąty w dniu 01 lipca 2014r. a jedenasty w dniu 13 sierpnia 2014r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki, najpóźniej do dnia 17 września 2014r., na konto Urzędu Miasta w Redzie w Banku Millennium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669.

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowody tożsamości (obojga małżonków) – w przypadkach osób fizycznych,

2. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy
w sposób określony w protokóle z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację o powyższym można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój nr 202 i 203, telefon 58 678-80-14 lub 58 678-80-34 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

  

 

 

Skip to content