Zaznacz stronę

Wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu

25-07-2014 | Aktualności, Wykazy

INFORMACJA  BURMISTRZA MIASTA REDY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. w Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Redzie, przy ul. Szkolnej i Norwida,przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, oznaczonych numerami działek:

– 577/1 i 576/1 łącznego obszaru 0,0198 ha, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem działki 575,

– 565/28 obszaru 0,0074 ha, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerami działek 565/24 i 565/9,

– 565/29 obszaru 0,0042 ha, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem działki 565/10,

– 565/30 obszaru 0,0048 ha, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem działki 565/11.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 punkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, które spełniają jeden z warunków:

– przysługują im roszczenia o nabycie tych nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,

– są poprzednimi właścicielami zbywanych nieruchomości pozbawionymi prawa ich własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo spadkobiercami poprzednich właścicieli, mogą składać wnioski o ich nabycie w Urzędzie Miasta w Redzie w terminie 6 tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości tj. do dnia 05 września 2014r.

Informację o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami 58 678-80-14 lub 58 678-80-34, osobiście w pokoju nr 202 i 203 w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

 

Skip to content