Zaznacz stronę

Wykazy nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

17-04-2014 | Aktualności, Wykazy

         Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. w Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, na okres 21 dni, wykazy nieruchomości  położonych w Redzie, przy ul. Konwaliowej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, oznaczonej numerami działek:

– 29/5 obszaru 0,0195 ha, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem działki  24,

– 29/6 obszaru 0,0065 ha, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem działki  25.

         Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 punkt 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami, które spełniają jeden z warunków:

  • przysługują im roszczenia o nabycie tych nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,
  • są poprzednimi właścicielami zbywanych nieruchomości pozbawionymi prawa ich własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo spadkobiercami poprzednich właścicieli, mogą składać wnioski o ich nabycie w Urzędzie Miasta w Redzie  w terminie 6 tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości tj. do dnia 29 maja 2014r.

    Informację  o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami 58 678-80-14 lub 58 678-80-34, osobiście w pokoju nr 14 w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

Skip to content